Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 6 maja 2021 imieniny: Judyty, Juranda

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Rozkład jazdy autobusów Ogłoszenia Imprezy i wydarzenia Ceny paliw

Na skróty

Tarcza antykryzysowa 9.0 już działa

Mateusz Zając   
środa, 28 kwietnia 2021 06:00

Tarcza antykryzysowa 9.0Tarcza antykryzysowa 9.0 już działa. Sprawdź, czy Ty też możesz złożyć wniosek o pomoc.

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 27 lutego 2021 r. naboru wniosków o dotacje, w związku z wejściem w życie w dniu 26 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim podaje aktualnie obowiązujące zasady naboru wniosków.

O dotacje mogą ubiegać się mikroprzędsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności (na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.), kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

L.p. Kod PKD Nazwa kodu
1. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
7. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
9. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
12. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
13. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
15. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
16. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
17. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
18. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
19. 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
20. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
21. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
22. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
23. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
24. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
25. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
26. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
27. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
28. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
29. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
30. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
31. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
32. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
33. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
34. 74.20.Z Działalność fotograficzna
35. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
36. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
37. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
38. 79.11.A Działalność agentów turystycznych
39. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
40. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
41. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
42. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
43. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
44. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
45. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
46. 85.59.A Nauka języków obcych
47. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
48. 86.10.Z1 Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
49. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
50. 86.90.D Działalność paramedyczna
51. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
52. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
53. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
54. 91.02.Z Działalność muzeów
55. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
56. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
57. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
58. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
59. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
60. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
61. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa
62. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
63. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
64. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
65. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do:
 1. przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim;
 2. lub przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 3. lub przychodu uzyskanego w lutym 2020 r.;
 4. lub przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r.;
 • działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji;
 • o dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników;
 • wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD;
 • wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane;
 • wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
 • w przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa  tabela:

Kody PKD (działalność przeważająca) Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca łącznie na podstawie obu rozporządzeń tzn.: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 1
47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z,  
47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z,  
96.09.Z  
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 2
47.71.Z, 47.72.Z 3
91.02.Z 4
49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
5


Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Aby uzyskać jednorazową dotację mikroprzędsiębiorca, oraz mały przedsiębiorca powinien złożyć:

 • Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 • Umowę o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim: www.radzynpodlaski.praca.gov.pl oraz www.praca.gov.pl

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim, który jest  terytorialnie właściwy dla siedziby mikroprzędsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. W tym celu należy:

 • wejść na portal praca.gov.pl, 
 • wybrać opcję "Tarcza antykryzysowa",
 • wybrać opcję "Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy",
 • wybrać z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim",
 • wypełnić udostępniony formularz wraz z załącznikami.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: nr tel.: 83 352 63 20; lub 83 352 63 19, lub za pośrednictwem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.