Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 2 lipca 2020 imieniny: Jagoda, Urban, Otton

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Nowa uchwała w sprawie opłat za przedszkole przyjęta

Katarzyna Wodowska   
piątek, 15 października 2010 07:38

Nowa uchwała w sprawie opłat za przedszkole przyjęta14 października zwołano LI nadzwyczajną sesję Rady Miasta. 8 głosami „za”, 1 „przeciw” przy 6 wstrzymujących przyjęto uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Radzyniu.

1 września 2010 roku weszła w życie ustawa doprecyzowująca ustalenie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, natomiast 28 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność aktualnie obowiązującej w naszym mieście uchwały Rady Miasta w tej sprawie (uchwalonej 3 lutego br.).

Jaką decyzję podjęli radni oraz ile w związku z tym zapłacą za usługi przedszkola rodzice przeczytacie poniżej.

Treść uchwały:

Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14.10. 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Radzyniu. Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala co następuje:

§ 1

Świadczenia udzielane w Przedszkolu Miejskim w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określona w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.

§ 2

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują zajęcia opiekuńczo wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:

1) dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu:

a) przygotowywanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,

b) nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów i spożywania posiłków,

c) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.

2) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

3) umożliwiające realizację programów,

4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

2. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w odrębnych przepisach.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia.

§ 3

1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w § 2.

2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze, o których mowa w § 2 określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 4

Traci moc uchwała nr XL/230/2010 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 3 lutego 2010r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Miasto Radzyń Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 37 poz. 811 z dnia 30.03.2010 r.)

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Radzyń Podlaski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

W uzasadnieniu czytamy:

Z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) doprecyzowuje przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oraz za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do odbycia przez dzieci 5. i 6. letnie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Znowelizowany art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obliguje organy prowadzące do ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego. W projekcie uchwały wyszczególnione są świadczenia opiekuńczo- wychowawcze udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

LI nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Po odczytaniu treści uchwały przez radnego Krzysztofa Stradczuka, rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał radny Maciej Tracz: - Mam pytanie do pana burmistrza, bo tryb jest absolutnie nadzwyczajny. Dopiero wczoraj około 16.00 mogłem odebrać dokumenty. Wszyscy wiedzieliśmy, że ustawa zmieniała się z dniem 1 września 2010 roku. Mieliśmy sesję we wrześniu, procedowaliśmy różne uchwały. Skąd ten pośpiech i nadzwyczajny tryb? Uchwała jest poważna. Przecież od 2 lat dyskutujemy na ten temat.

Burmistrz Witold Kowalczyk: - Tryb nadzwyczajny jest zgodny z prawem. Nic się nie stało i nic się nie dzieje. Prawo zostało nienaruszone. Natomiast zupełnie się nie zgadzam, że my dyskutujemy nad uchwałami dotyczącymi przedszkola. My nie dyskutujemy. My skarżymy te uchwały. I ci, co to czynią wiedzą dokładnie, że ustawa, która dotyczyła prowadzenia przedszkoli była bublem prawnym. I to działo się nie tylko w Radzyniu, ale i w innych miastach- tam gdzie tzw. opozycja chciała ugrać swoje 5 minut. U nas to wystąpiło i tak się zdarzyło. Dwie uchwały były podejmowane. Pierwsza była podjęta przy 14 głosach „za” i jednym wstrzymującym. Druga uchwała była podjęta 8 „za” i 7 „przeciw”. Oczywiście natychmiast były zaskarżane do organu nadzoru Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ to nie pomogło, została zaskarżona do sądu. Z kolei sąd Administracyjny oczywiście bazując na bublu prawnym, o którym wcześniej mówiłem, uchwałę unieważnił. Stan jest w tej chwili taki, że nie ma żadnej obowiązującej uchwały na bazie której można pobierać odpłatność. Stąd konieczność szybkiego zwołania sesji. Jestem przekonany, że treść tej uchwały i jej sformułowania są zgodne z prawem. Wierzę, że jeżeli będą znów skargi ze strony wytypowanych rodziców- tak zwanych bohaterów- to będą nieskuteczne.

Radny Mieczysław Zając złożył formalny wniosek, aby w paragrafie 2 pkt 2 zmienić wysokość procentową z 0,16% na 0,13%. – Realizacja mojego wniosku umożliwi obniżenie świadczeń za przedszkole, o co ubiegają się rodzice od października ubiegłego roku- dodał Zając.

Burmistrz: - Może w ogóle bezpłatnie jak w tej chwili? Ciekawy jestem jak wyglądałaby bezpłatna opieka przedszkolna, ale takich eksperymentów nie będziemy robili.

Przewodniczący Jacek Piekutowski: - Za miesiąc październik trzeba będzie dołożyć 50 000 zł. Konsekwencją będą zmiany w budżecie. Trzeba będzie z czegoś zrezygnować, bo to nie jest woreczek bez dna.

Radny Zdzisław Woś: - Nie zgadzam się z wypowiedzią pana burmistrza. Jeśli chodzi o wcześniejszą uchwałę to ja się na ten temat już wypowiadałem. Natomiast ostatnia uchwała, która została zaskarżona- my wskazywaliśmy i dyskutowaliśmy (również na komisji), że jest niezgodna z prawem i jakie mogą być konsekwencje. Nikt niestety nie wziął tego pod uwagę i dzisiaj mamy te konsekwencje. Mało tego. Konsekwencje mogą być jeszcze w postaci zwrotu wszystkich wpłaconych kwot, jeśli rodzice tego zażądają. I proszę nie winić za to rodziców. To nie jakiś wytypowane osoby ponoszą odpowiedzialność. Bo to burmistrz powiedział, że uchwała jest zgodna z prawem, że jest pan pewien i bierze pełną odpowiedzialność. Również pan ponosi odpowiedzialność za skutki, jakie ta uchwała przyniosła. (…) My wskazywaliśmy, jakie mogą być inne rozwiązania, aby można było zgodnie z prawem te opłaty pobierać. Sytuacja jest jaka jest i tę uchwałę należy podjąć.

Burmistrz: - Pan Zdzisław twierdzi, że mówił i zwracał uwagę. I to prawda. Tego nie zaprzeczamy. Ale na bazie tamtej ustawy, czego byśmy nie zapisali to wytypowani rodzice zaskarżyliby ją i skutek byłby taki sam. Poprzednia ustawa była bublem prawnym. Gdyby była dobra, to od 1 września nie byłoby nowej, gdzie jest napisane jednoznacznie: 5 godzin jest bezpłatne, pozostałe- jeżeli samorząd stać może być też bezpłatne, jeżeli nie stać to rodzice musza swoją część zapłacić. I możemy dziś się przekonywać, że burmistrz mówił, że pan Woś mówił… Jesteśmy w miarę dorośli i wiemy dokładnie, że każda treść uchwały w tej formie czy innej byłaby zaskarżona a skutek byłby identyczny, bo była oparta na bublu prawnym.

Radny Maciej Tracz poprosił o wyjaśnienie i rozwinięcie zapisu z paragrafu 2 ust. 1 pkt 3 „umożliwiające realizację programów” (odpowiedź: realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych, wszystkich innych poza podstawą programową i dlatego to jest ogólnie ujęte). Dodał również komentarz do wypowiedzi burmistrza: - Gdyby to był bubel prawny, to podejrzewam, że we wszystkich gminach odbyłoby się w trybie zaskarżania czy w trybie zmiany. A były to tylko przypadki, czyli ktoś oprócz nas takie błędy popełnił, ale nie popełnili ich wszyscy.

Burmistrz: Panie radny! W Ulanie jest identyczna uchwała, w której ustalona stawka to 50 zł. I o dziwo funkcjonuje.

Głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Zająca: 7„za”, 8 „przeciw”. Wniosek nie uzyskał większości.

Głosowanie uchwały: 8 „za”, 1 „przeciw” przy 6 głosach wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

 

{xtypo_info}Ile zapłacą rodzicie?

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2010 r. wynosi 1.317 zł.

Cena 1 godziny świadczenia to:
0,16% * 1317 zł = 2,10 zł

Przy założeniu, że dziecko w przedszkolu spędzi 22 dni po 9 godzin dziennie (w tym 4 płatne), miesięczna opłata za świadczenie przedszkolne wyniesie:
2,10 zł * 4 godziny * 22 dni = 184,80 zł

Łącznie, z wyżywieniem:
184,80 zł + 110 zł (5 zł * 22 dni - tzw. "wsad do kotła") = 294,80 zł{/xtypo_info}

 

Komentarze  

 
#1 komentarzykiorleta123 2010-10-17 20:03
Co się dzieje,brak komentarzyków :P a pismo Radzyń grzmi w tym temacie.
 
 
#2 RE: Nowa uchwała w sprawie opłat za przedszkole przyjętamoniczka1975 2010-10-17 23:23
Sie obudzili pare tygodni przed wyborami, co im i tak nie pomoze, bo sprawa przedszkola to wstyd i hanba na cale wojewodztwo.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.