Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 3 sierpnia 2020 imieniny: Lidia, Augustyn, Nikodem

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Radzyński sąd zatrudni informatyka

REKLAMA   
środa, 15 lipca 2020 06:00

Informatyk poszukiwany

Ogłoszenie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim organizuje nabór kandydatów na stanowisko informatyka.

Adres Sądu: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5

Oznaczenie naboru: Adm. 111-2/2020

Sąd dysponuje jednym stanowiskiem informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do zakresu zadań na stanowisku należeć będzie:

 1. administracja systemami Windows Server 2008, 2012, 2016 ,2019;
 2. administracja środowiskami wirtualnymi Vmware i Microsoft Hyper-V;
 3. administracja usługami katalogowymi Active Directory, serwerami: aplikacyjnymi, plików, bazodanowymi;
 4. administrowanie systemami storage (macierze dyskowe, urządzenia NAS, itp.);
 5. instalacja, konfiguracja i utrzymanie desktopowych systemów operacyjnych oraz aplikacji na stacjach roboczych;
 6. instalacja, konfiguracja i utrzymanie urządzeń drukujących, skanujących;
 7. monitorowanie i zapewnienie ciągłości sieci komputerowej, zarządzanie urządzeniami sieci LAN i wan;
 8. wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;
 9. diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych i aplikacji u użytkownika;
 10. administrowanie systemami baz danych MS SQL;
 11. prowadzenie bieżącej ewidencji sprzętu i oprogramowania;
 12. tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, nadzór nad archiwizacją zasobów;
 13. czuwanie nad prawidłowym korzystaniem przez pracowników z powierzonego im sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 14. szkolenie pracowników sądu z zakresu obsługi programów oraz sprzętu komputerowego, będących w użytkowaniu sądu;
 15. wykonywania innych niż wymienione wyżej czynności w ramach aktualnych potrzeb w zakresie obsługi informatycznej;
 16. wnioskowanie o zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, opracowywanie specyfikacji technicznych na sprzęt informatyczny, współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania.

Wymagania niezbędne dotyczące kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia;
 2. praktyczna znajomość systemów serwerowych Microsoft Server w tym z zakresu wdrażania i zarządzania domeną oraz usługami sieciowymi Windows Server 2008/2012/2016/2019;
 3. znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz ich serwisowania;
 4. praktyczna znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows 7,10 oraz Linux;
 5. obsługa na poziomie zaawansowanym oprogramowania Microsoft Office;
 6. umiejętność współpracy z użytkownikami;
 7. praktyczna znajomość środowiska Active Directory;
 8. wiedza w zakresie zarządzania bazami danych platformy MS SQL;
 9. umiejętność zarządzania i konfigurowania aktywnych urządzeń sieciowych;
 10. podstawowa znajomość technologii wirtualizacyjnych opartych na oprogramowaniu Vmware i Microsoft Hyper-V;
 11. znajomość języka angielskiego na poziomie posługiwania się dokumentacją techniczną.

II. Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka;
 2. znajomość metod optymalizacji zapytań baz danych;
 3. umiejętność automatyzacji zadań (PowerShell.cmd);
 4. znajomość zagadnień sieciowych związanych z administrowaniem siecią LAN i protokołów: DNS, IPv4 i IPv6,TCP;
 5. znajomość systemów pocztowych MS Exchange;
 6. umiejętność administrowania urządzeniami brzegowymi sieci (firewall, UTM, NGFW, itp.);
 7. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 8. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 9. umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów;
 10. umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznym, zmiennym środowisku;
 11. komunikatywność i zaangażowanie.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. List motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie;
 2. CV;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.);
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (w zał.);
 8. Oświadczenie dot. stanu zdrowia kandydata, pozwalające na zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczy;
 9. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Dokumenty wymienione w pkt III ppkt 1-8 powyżej, winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 1. Dodatkowe dokumenty
 2. Odpisy dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje np. certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.
 3. Opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

Dokumenty na nabór należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5,21-300 Radzyń Podlaski z zaznaczeniem na kopercie: „konkurs Adm. 111­2/20” w terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

W przypadku przesłania dokumentów: drogą pocztową o terminie decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Nabór przeprowadzony będzie w oparciu o:

Ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 577) oraz Regulamin przeprowadzania naboru na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, dostępny na stronie internetowej www.radzvn.sr.qov.pl

Nabór będzie przeprowadzany w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu

Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

 1. Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Drugi etap - sprawdzian wiedzy w formie testu wyboru.
 3. Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia wrzesień 2020 r.

Sposób informowania:

 1. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim w zakładce „Oferty pracy”, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5.
 2. Komisja powołana w celu przeprowadzenia naboru, na podstawie wyników naboru ustali listę kandydatów do przyjęcia oraz listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia, która jest ważna 12 miesięcy od daty przeprowadzenia ostatniego konkursu.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące naboru ogłoszonego w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym pod nrtel. 83 313-30-15, 83 313-30-10