Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 26 stycznia 2021 imieniny: Paulina, Wanda, Tytus

Sprawozdanie z XLVI sesji Rady Miasta

Katarzyna Wodowska   
środa, 23 czerwca 2010 23:53

um-radzyn22 czerwca miała miejsce XLVI sesja Rady Miasta.

W rozbudowanym porządku obrad znalazło się 11 uchwał. Najdłużej radni pochylili się nad decyzjami dotyczącymi ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zmiany granic okręgów i obwodów wyborczych. Miejscy decydenci przyjęli uchwałę o wydzierżawieniu nieruchomości przy ul. Budowlanych na rzecz budowy zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. W punkcie interpelacje i zapytania pojawiły się wątki dotyczące Biblioteki Pedagogicznej, doniesień medialnych o rzekomym zagrożeniu dla powstania krytej pływalni i reakcji burmistrza na decyzję sądu w sprawie uchylenia uchwały z 2007 roku o opłatach za Przedszkole Miejskie.

Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, burmistrz Witold Kowalczyk wprowadził do porządku obrad 4 projekty uchwał:

1. W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

2. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pod nazwą „Północno- wschodni system kanalizacji zbiorczej w Radzyniu Podlaskim- Kanalizacja sanitarna w ul. Sitkowskiego, ul. Bł. Męczenników Podlaskich i ul. Podlaskiej.”

3. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Radzyń Podlaski w trybie bezprzetargowym.

4. W sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.

Wszystkie poprawki przyjęto jednogłośnie.

Radny Adam Adamski wniósł o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Jako motywację podał negatywną ocenę opiniujących projekt Komisji. W konsekwencji głosowania stosunkiem: 4 „za”, 4 „przeciw”, 4 wstrzymujące, poprawka radnego Adamskiego nie została przyjęta.

W dalszej kolejności burmistrz poinformował, że uchwały podjęte na ostatniej sesji są w trakcie realizacji.

Informacje Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Jacek Piekutowski podał do wiadomości, że do burmistrza wpłynęła skarga na dyrektor Przedszkola Miejskiego. Skarga została przekazana do zbadania Komisji Rewizyjnej. Do burmistrza skierowano także pismo- protest przeciwko dyskredytacji Biblioteki Pedagogicznej.

Radca prawny poinformował Radę Miasta, że Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok, w którym orzekł o nieważności uchwały z 22 marca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola prowadzonego przez miasto Radzyń.

Harcerze szczepu „Węzeł” przesłali pismo, w którym dziękują za nazwanie ulicy imieniem harcmistrza Stagrowskiego. Piszą, że w 2011 roku przypada 25. rocznica śmierci Mieczysława Stagrowskiego i planują zorganizować zlot harcerzy szczepu i odsłonić tablicę z nazwą ulicy lub okolicznościową tablicę informacyjną.

Wpłynęły także pisma w sprawie podjęcia uchwały o zwiększeniu punktów sprzedaży alkoholu.

Interpelacje i zapytania radnych

Radny Zdzisław Woś: „Na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz poinformował, iż w związku z tym, że władze województwa lubelskiego zamierzają zlikwidować Bibliotekę Pedagogiczną, pan burmistrz wspólnie ze starostą podjęli działania, aby tę bibliotekę przejąć i ją po prostu uratować. Mam również przed sobą artykuł ze „Wspólnoty”, w którym jest napisane, że nie ma żadnych decyzji ani zarządzenia dotyczącego likwidacji filii bibliotek- jest to tylko pomysł, jedna z koncepcji rozważanych przez Marszałka. Jest też wypowiedź Adrianny Iwan, która stwierdza, że jeżeli chodzi o Radzyń Podlaski to samorządowcy sami wyszli z pomysłem przejęcia Biblioteki. W związku z tym mam pytania: Kto się mija z prawdą? Czy to prawda, że panowie burmistrz i starosta wyszli pierwsi z inicjatywą? Czy rzeczywiście Biblioteka ma zostać zlikwidowana? Czy pan burmistrz podtrzymuje decyzję o przejęciu Biblioteki? Jeśli doszłoby do przejęcia, to ewentualnie kiedy miałoby to nastąpić?”. Radny zapytał jeszcze o wynagrodzenie prezesa i członków Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Adamkach.

Radny Mieczysław Zając, pod wpływem lektury prasy lokalnej donoszącej o grożącym wstrzymaniu dofinansowań i stwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego złamania przez samorząd województwa lubelskiego przepisów polskich i unijnych przy przyznawania dotacji, zadał pytania dotyczące powstania w Radzyniu krytej pływalni: „Czy panu burmistrzowi wiadomo coś więcej na ten temat? Co uczynimy w przypadku, gdy województwo nie otrzyma unijnych pieniędzy?”

Burmistrz Witold Kowalczyk odpowiedział na pytania radnego Zająca. „Nie opieram żadnych ważnych decyzji o artykuły prasowe. Kieruję się logiką. Jakie są fakty? Rzeczywiście w wyniku protestu gminy Parczew i gminy Ryki była kontrola Ministerstwa Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim i stwierdziła naruszenie procedury. (…) W dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Zarządu Województwa i myślę, że ten błąd proceduralny zostanie naprawiony. Ministerstwo Infrastruktury stoi na stanowisku, że naprawa błędu należy do Zarządu Województwa. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik- nasz projekt nie jest zagrożony, jest na 2. miejscu listy rankingowej. Gdyby nawet protesty zostały uwzględnione, to jednak nie naruszają naszego status quo. 24 czerwca składamy komplet dokumentów w celu podpisania umowy na realizację zadania budowy krytej pływalni. Na pewno nie ma zagrożenia dla tej inwestycji.”- wyjaśnił burmistrz.

W dalszej części wysłuchano sprawozdań. Podsumowania półrocznej pracy Zakładu Gospodarki Lokalowej dokonał dyrektor Marek Niewęgłowski. Zapoznano się również ze sprawozdaniami finansowymi PEC i PUK sp. z o. o. za 2009 rok. Zestawienia przedstawili odpowiednio prezes Ryszard Puchala oraz prezes Mirosław Kułak.

Uchwały, uchwały… 

Pomoc dla powodzian 

Jako pierwszą pod uwagę wzięto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilków. W projekcie uchwały postanowiono udzielić w 2010 roku pomocy finansowej wymienionej już gminie dotkniętej klęską powodzi. Kwota 20 000 zł zabezpieczona w budżecie miasta poznaczona będzie na obudowę infrastruktury technicznej. Pomoc ma być wyrazem solidarności samorządowej w niesieniu pomocy poszkodowanej w sposób szczególny gminie Wilków.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta zaopiniowała uchwałę pozytywnie.

Głos zabrał radny Mieczysław Zając i zgłosił wniosek, aby kwotę pomocy zwiększyć do 30 000 zł. Tak motywował: „Do tego wniosku skłonił mnie pobyt na walnym zebraniu mojej rodzimej spółdzielni mieszkaniowej, gdzie uchwałą walnego zgromadzenia członków RSM, ta spółdzielnia przekazała na pomoc finansową gminie Wilków kwotę 15 930 zł. Mój wniosek pozwoli zachować odpowiednią proporcję: biedna spółdzielnia mieszkaniowa przekazuje kwotę prawie 16 000 zł a bogate miasto tylko 20 000 zł.”

Przewodniczący Jacek Piekutowski nie zgodził się z argumentami radnego Zająca: „Nie zgodzę się- dlaczego biedna spółdzielnia? Spółdzielnia mieszkaniowa jak sama nazwa wskazuje jest spółdzielnią i ile weźmie od członków tyle może przekazać.”

Radny Adam Kowalczyk: „Chciałbym zauważyć, że Klub Razem dla Radzynia twierdzi na każdej sesji, że nasz budżet jest zadłużony, dlatego nie wiem skąd stwierdzenie, że jesteśmy bogatym miastem?”

Ponownie przemówił przewodniczący Jacek Piekutowski: „Uczestniczyłem z burmistrzem w uroczystościach 20- lecia samorządu zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski. Tam padła propozycja, aby kwota wsparcia wynosiła 20 000 zł. Gminy i poszczególni wójtowie deklarowali taką sumę.”

Przeprowadzono głosowanie nad formalnym wnioskiem radnego Zająca. Stosunkiem 7 „za”, 8 „przeciw” odrzucono propozycję zwiększenia pomocy finansowej do 30 000 zł.

Natomiast uchwałę w pierwotnym brzmieniu przyjęto 14 głosami „za” przy 1 wstrzymującym.

Nie będzie nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży tychże napojów.

Dotychczasowy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% to:

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży- 7 punktów

- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży- 9 punktów.

Nowa uchwała w założeniu miała zwiększyć liczbę punktów. I tak mielibyśmy:

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży- 11 punktów

- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży- 11 punktów

Określono też zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Nie mogą być one bliżej niż 100 m od np. obiektów kultu religijnego, szkół czy szpitali (nie dotyczy to obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie i powiązanych z nimi obiektów gastronomicznych).

Komisje Zdrowia i kultury Fizycznej oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta zaopiniowały projekt negatywnie.

Przewodniczący Piekutowski zapowiedział, że w tej sprawie wstrzyma się od głosu, gdyż osobiście i zawodowo- jako prezes spółdzielni mieszkaniowej, jest kwestią zainteresowany (spółdzielnia mieszkaniowa ma sklep, który prowadzi sprzedaż alkoholu).

Radny Adam Adamski zapytał: „W jaki sposób ustalono propozycje tych jedenastu punktów?”

Burmistrz wyjaśnił: „Wystąpiłem z projektem uchwały ze względu na wnioskodawców, którzy byli zainteresowani handlem alkoholem i składają pisma. Dwa wnioski zostały negatywnie zaopiniowane a ich wnioskodawcy odwołali się do Kolegium Samorządowego. Po obradach Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi zatwierdzono wszystkie złożone wnioski, były to między innymi: PSS, Biedronka, Topaz, Tesco. Również opiniowane pozytywnie były wnioski o sprzedaż alkoholu na miejscu. Z tego względu i aby mnie nie posądzono o bezczynność, pozwoliłem sobie na sporządzenie projektu uchwały, którą przedkładam pod obrady. Skąd się wzięło 11 punktów? Gdyby decyzja Rady była pozytywna to praktycznie wszyscy zainteresowani byliby usatysfakcjonowani.”

Efektem głosów 4 „za”, 6 „przeciw” przy 5 wstrzymujących uchwała nie została podjęta.

Sprzedaż nieruchomości

Uchwała dotyczyła przeznaczenia na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność miasta Radzyń Podlaski przy ulicy Partyzantów.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta zaopiniowała pozytywnie. Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

Zmiana granic okręgów i obwodów wyborczych 

Czwarty projekt uchwały dotyczył zmian w podziale miasta Radzyń Podlaski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta. W uzasadnieniu czytamy, że: „w okręgu wyborczym nr 1 zamieszkuje- według stanu na dzień 31.12.2009 roku- 6 251 mieszkańców, z dalszą tendencją wzrostową związaną z nowymi terenami budowlanymi. Podzielenie w/w liczby mieszkańców przez normę przedstawicielstwa daje liczbę 5,66 mandatów, która zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) należy zaokrąglić do 6, co jest sprzeczne z art. 90 ust.1 w/w ustawy. Ponadto praktyka ostatnich lat wykazała, że dotychczasowy podział miasta na okręgi wyborcze w odniesieniu do okręgu nr 1, w którym wybieranych jest 5 radnych, jest niezbyt udany. Okręg ten obejmuje swym zasięgiem całą południową część miasta, gdzie są bardzo różnorodne i sprzeczne ze sobą interesy mieszkańców, a wybrani radni pochodzą często z jednej części okręgu, zaś pozostali mieszkańcy nie maja swojego reprezentanta w Radzie Miasta. Wskazuje na to zwarta zabudowa dzielnic mieszkalnych (Zgoda I, Zgoda II, Satuń), co dominuje wybór radnych w stosunku do pozostałych części okręgu zabudowanych domkami jednorodzinnymi. Podział okręgu nr 1 na dwa okręgi wzdłuż ulicy Lubelskiej zapewni większą reprezentatywność w Radzie Miasta oraz spełni wymogi ustawowe dotyczące normy przedstawicielstwa.”

Nowy podział:

Okręg nr 1: ul. Bronisława Deskura, Chopina, Cicha, Czesława Toczyńskiego, Kazimierza Prejznera, Kleeberga, Korczaka, Koszary, ks. Stanisława Kamińskiego, Lotnicza, Mieczysława Stagrowskiego, Moniuszki, Norwida, Nowa, Paderewskiego, Przesmyckiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Stanisława Jarmuła, Szymanowskiego, Tadeusza Laskowskiego, Wieniawskiego, Wisznicka (od ronda WiN do Kleeberga), Witkiewicza, Wojska Polskiego, Wybickiego, Zabielska, Zaródki. Liczba radnych wybieranych w okręgu: 2. Liczba mieszkańców w okręgu: 2721.

Okręg nr 2: ul. Brata Chmielowskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Spółdzielcza. Liczba radnych wybieranych w okręgu: 4. Liczba mieszkańców w okręgu: 4050.

Okręg nr 3: ul. Bohaterów, os. Bulwary, Chomiczewskiego, Czereśniowa, Kocka, Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Ostrowiecka (bez osiedla DOM), Plac Potockiego Porzeczkowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Warszawska, Wiśniowa. Liczba radnych wybieranych w okręgu: 3. Liczba mieszkańców w okręgu: 3149.

Okręg nr 4: ul. Al. Kasztanowa, Armii Krajowej, Brzostówiecka, Budowlanych, Dąbrowskiego, Grobla Paradna, Gwardii, Jana Pawła II, Kościuszki, Krysińskiego, Lendzinek I, Lendzinek II, Międzyrzecka, Nadwitnie, Ostrowiecka (osiedle DOM), Parkowa, Partyzantów, Plac Wolności, Płudzińska, Pocztowa, Pomiarowa, Powstańców Styczniowych, Rynek, Spokojna, Targowa, Traugutta, Witosa, Zamkowa. Liczba radnych wybieranych w okręgu: 3. Liczba mieszkańców w okręgu: 3118.

Okręg nr 5: ul. Akacjowa, Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Chełmińskiego, Dębowa, Kasprowicz, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Leśna, Lipieńskiego, Lisowskiego, Lubelska, Malczewskiego, Matejki, Męczenników Podlaskich, Mickiewicza, Orzeszkowej, Osiedlowa, Podlaska, Polna, Powstania Styczniowego, Prusa, Reja, Reymonta, Sitkowskiego, Słowackiego, Tysiąclecia, Wisznicka (od ronda WiN do końca), Wyspiańskiego, Zbulitowska, Zielona, Żeromskiego. Liczba radnych wybieranych w okręgu: 3. Liczba mieszkańców w okręgu: 3530.

Radny Maciej Tracz odczytał wniosek Klubu Razem dla Radzynia dotyczący projektów uchwał o zmianie okręgów i obwodów wyborczych: „Klub radnych Razem dla Radzynia wnioskuje o to, aby:

1. W projekcie uchwały Rady Miasta dotyczącej zmiany granic okręgów wyborczych miasta Radzyń Podlaski dokonać zmian polegających na:

a) niewydzielaniu z dotychczasowego okręgu nr 1 dodatkowego 3- mandatowego okręgu nr 5

b) wykreśleniu z dotychczasowego okręgu nr 1 ulic: Cichej, Nowej, Wojska Polskiego, Koszary, Sienkiewicza, Kleeberga i przyłączeniu ich do dotychczasowego okręgu nr 2.

2. W projekcie uchwały Rady Miasta dotyczącej zmiany obwodów wyborczych dokonać zmiany polegającej na wykreśleniu z dotychczasowego obwodu nr 1 ulic: Cichej, Nowej, Wojska Polskiego, Koszary, Sienkiewicza, Kleeberga i dopisaniu ich do obwodu nr 5.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 92 pkt. 1 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw: podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Treść tego zapisu stanowi co do zasady o stałości podziału gmin na okręgi wyborcze. Zatem niezbędne zmiany granic okręgów wyborczych można przeprowadzić wyjątkowo. (…) W uzasadnieniu do projektu uchwały powołano się na jedną przesłankę ustawową powodująca konieczność zmian granic okręgów wyborczych, mianowicie zmianę liczby radnych wybieranych w okręgu nr 1. Pozostałe argumenty użyte w uzasadnieniu są bezpodstawne. (…) Twierdzenie, że w okręgu wyborczym nr 1 występują różnorodne i sprzeczne ze sobą interesy mieszkańców jest argumentem bez znaczenia, gdyż w każdej grupie mieszkańców przy jakimkolwiek zaproponowanym podziale zawsze będą występować sprzeczne interesy a wynika to z różnych indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca i jest to rzecz naturalna. Bezzasadnym jest też argument że- wybrani radni pochodzą często z jednej części okręgu zaś pozostali mieszkańcy nie mają swojego reprezentanta w Radzie Miasta- gdyż o wyborze decydują sami mieszkańcy. Jak pokazała dotychczasowa praktyka, radni mieszkający w zachodniej części okręgu nr 1 często przystępowali do realizacji interesów mieszkańców zamieszkałych we wschodniej części miasta. Zaproponowany w projekcie uchwały nowy podział na okręgi wyborcze jest dalej idący niż jest to konieczne, gdyż tworzy zupełnie nowy okręg wyborczy nr 5. W uzasadnieniu do projektu podano, że- w okręgu wyborczym nr 1 zamieszkuje- według stanu na dzień 31.12.2009 roku- 6 251 mieszkańców, z dalszą tendencją wzrostową związaną z nowymi terenami budowlanymi- przyjmując podaną argumentację za słuszną należy zauważyć, że zaproponowany podział nie zmienia istniejących dysproporcji w normie przedstawicielskiej między dotychczasowym okręgiem nr 1 a pozostałymi okręgami- w tym w szczególności okręgu nr 2. Zaproponowany w projekcie uchwały okręg nr 1- dwumandatowy zamieszkuje 2721 mieszkańców przy normie przedstawicielskiej 1104 mieszkańców, co stanowi 2,47 mandatu. Jak argumentowano w uzasadnieniu, podano między innymi, że w tym okręgu zostają oddane do użytku nowe tereny inwestycyjne, co w przyszłości zwiększy liczbę mieszkańców. Wystarczy, aby obecna liczba mieszkańców zwiększy się o 40 osób a powstanie w proponowanym okręgu wyborczym analogiczna sytuacja jak obecnie, czyli zostanie przekroczona liczba 2,5 mandatu co spowoduje konieczność kolejnej zmiany w niedalekiej przyszłości. Tym samym proponowane przez wnioskodawcę rozwiązanie kłóci się z zasadą stałości okręgów wyborczych.

Zaproponowana przez nasz Klub na wstępie zmiana zapewnia mniejsza ingerencje w obecny podział na okręgi wyborcze oraz większe zbliżenie wartości norm przedstawicielskich między poszczególnymi okręgami oraz dłuższą trwałość okręgów wyborczych w przyszłości. Takie rozwiązanie stanowi wymóg zawarty w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.”

Głos zabrał burmistrz, który stwierdził, że „rozwiązanie problemu dotychczasowego okręgu nr 1 może przebiegać w sposób dwojaki. Pierwszy sposób to podzielenie okręgu na dwa- tak jak w projekcie i drugi sposób zawarty we wniosku Klubu Razem dla Radzynia, czyli przeniesienie części do sąsiedniego okręgu wyborczego. Uznałem, że pierwszy sposób jest lepszy z tego względu, że nie burzy żadnej Komisji Obwodowej. Dla mieszkańców to ważne, że mogą stale chodzić do jednej Komisji Obwodowej. Zaproponowany podział nie powoduje zakłóceń, że przenosimy część ulic do innegoo kręgu a tym samym do innej Komisji Obwodowej. I jeden i drugi sposób jest zgodny z prawem. Kwestia należy teraz do Rady.”

Jacek Piekutowski dodał, że: „Okręg nr 1 jest największym okręgiem. Jego podzielenie spowoduje, że radni będą wybierani w dwóch okręgach. Reprezentacyjność będzie na pewno dużo lepsza.”

Radni w głosowaniu odrzucili propozycje Klubu Razem dla Radzynia: 7 „za”, 8 „przeciw”.

Natomiast projekt uchwały przyjęto 8 głosami „za” przy 7 wstrzymujących.

Takim samym stosunkiem głosów przyjęto uchwałę w sprawie zmiany granic obwodów wyborczych w wyborach do Rady Miasta. Nowy podział na obwody wynika z nowego podziału na okręgi. Granice obwodów w stosunku do roku 1996 pozostają bez zmian. Zmienia się tylko liczba mieszkańców w poszczególnych obwodach wynikająca z naturalnego ruchu mieszkańców. Dopisane zostały nowe ulice miasta, pomimo tego, że nikt przy nich nie zamieszkuje.

Podział na obwody przedstawia się następująco:

Obwód nr 1: ul. Bronisława Deskura, Chopina, Cicha, Czesława Toczyńskiego, Kazimierza Prejznera, Kleeberga, Korczaka, Koszary, ks. Stanisława Kamińskiego, Lotnicza, Mieczysława Stagrowskiego, Moniuszki, Norwida, Nowa, Paderewskiego, Przesmyckiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Stanisława Jarmuła, Szymanowskiego, Tadeusza Laskowskiego, Wieniawskiego, Wisznicka (od ronda WiN do Kleeberga), Witkiewicza, Wojska Polskiego, Wybickiego, Zabielska, Zaródki. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Filia nr 1 Przedszkola Miejskiego ul. Brata Alberta Chmielowskiego 8. Liczba mieszkańców: 2721.

Obwód nr 2: ul. Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Leśna, Lipińskiego, Lisowskiego, Męczenników Podlaskich, Mickiewicza, Orzeszkowej, Osiedlowa, Podlaska, Prusa, Reja, Reymonta, Sikowskiego, Słowackiego, Tysiąclecia, Zbulitowska, Żeromskiego. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Sitkowskiego 3. Liczba mieszkańców: 2369.

Obwód nr 3: ul. Akacjowa, Chełmońskiego, Dębowa, Klonowa, Lubelska, Malczewskiego, Matejki, Wisznicka (od ronda WiN do końca), Powstania Styczniowego, Polna, Wyspiańskiego, Zielona. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Gimnazjum nr 2 ul. Sitkowskiego 3. Liczba mieszkańców: 1161.

Obwód nr 4: ul. Kardynała Wyszyńskiego, Spółdzielcza. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 14. Liczba mieszkańców: 2175.

Obwód nr 5: ul. Brata Chmielowskiego, Kazimierza Jagiellończyka. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Filia Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Chmielowskiego 5. Liczba mieszkańców: 1875.

Obwód nr 6: ul. Bohaterów, Czereśniowa, Kocka, Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Ogrodowa, Ostrowiecka (bez osiedla DOM), Porzeczkowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Warszawska, Wiśniowa. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Urząd Miasta ul. Warszawska 32. Liczba mieszkańców: 1942.

Obwód nr 7: ul. Bulwary, Chomiczewskiego, Nadrzeczna, Plac Potockiego. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy os. Bulwary 12. Liczba mieszkańców: 1207.

Obwód nr 8: ul. Armii Krajowej, Gwardii, Kościuszki, Ostrowiecka (osiedle DOM), Pocztowa, Traugutta. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole Miejskie ul. Armii Krajowej 12. Liczba mieszkańców: 1284.

Obwód nr 9: ul. Al. Kasztanowa, Brzostówiecka, Budowlanych, Dąbrowskiego, Grobla Paradna, Jana Pawła II, Krysińskiego, Lendzinek I, Lendzinek II, Międzyrzecka, Nadwitnie, Parkowa, Partyzantów, Plac Wolności, Płudzińska, Pomiarowa, Powstańców Styczniowych, Rynek, Spokojna, Targowa, Witosa, Zamkowa. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Jana Pawła II 4. Liczba mieszkańców: 1834.

Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

Radni głosowali 2 projekty uchwał w sprawach: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” miasta Radzyń oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”. Proponowane zmiany wynikają z projektowanej budowy trasy pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Białki po jej północnej stronie na odcinku od ulicy Kleeberga do ulicy Leśnej, wraz z parkingami (początkowy i końcowy).

Radni jednogłośnie przyjęli obie uchwały.

Darowizna nieruchomości 

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Chodzi o nieruchomość niezabudowaną położoną na ul. Wisznickiej, o powierzchni 385 m2, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej krajowej nr 63. Nieruchomość wskazana do przekazania zostanie wykorzystana na poszerzenie drogi krajowej- budowę skrzyżowania (w formie ronda) z ul. Wyszyńskiego i ul. Mieczysława Stagrowskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Zaciągnięcie pożyczki

W dalszej kolejności zajęto się projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania od nazwą: „Północno- wschodni system kanalizacji zbiorczej w Radzyniu Podlaskim- Kanalizacja sanitarna w ul. Sitkowskiego, ul. Bł. Męczenników Podlaskich i ul. Podlaskiej.”

Postanowiono zaciągnąć w 2010 roku pożyczkę w wysokości 784 000,00 zł. Pożyczka będzie spłacona z dochodów pochodzących z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W uzasadnieniu czytamy: „ Projekt przedmiotowej uchwały (…) został przygotowany w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego wpisanego do budżetu miasta (do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) na lata 2007- 2012 pn. „Północno- wschodni system kanalizacji zbiorczej w Radzyniu Podlaskim.” W 2010 roku miasto Radzyń Podlaski realizuje część tegoż przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji sanitarnej w ul. Sitkowskiego, ul. Bł. Męczenników Podlaskich i ul. Podlaskiej. Wynagrodzenie wykonawcy robót budowlano- montażowych zostało ustalone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 1 517 658,09 zł. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 784 000 zł pokryje koszty inwestycyjne w ok. 52%.”

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta zaopiniowała projekt pozytywnie.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Powstanie zakład przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych 

Radni pochylili się nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Radzyń Podlaski w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość, o łącznej powierzchni 44 842 m2, jest położona przy ul. Budowlanych. Na okres 10 lat wydzierżawi ją firma EKO- ODZYSK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Będzie miała prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane- budowę zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Zmiany w budżecie miasta na rok 2010

Ten projekt uchwały radni przyjęli również jednogłośnie. Zmiany w budżecie były podyktowane przyznaniem dodatkowych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów wojennych 3 700 zł

- diety dla członków komisji wyborczych 12 600 zł

- organizację zawodów brydża sportowego dla uczniów (dotacja z powiatu) 4 800 zł

- dotacja z budżetu UE na realizację programu „Moja szansa” w kwocie 221 079,78 zł.

Ponadto wnioskowano o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych budżetowych z tytułu opłat adiacenckich o 800 000 zł (opłaty od działek na terenie objętym programem scaleniowym) oraz zmniejszenie dochodów majątkowych majątkowych dotacji budżetu UE o 388 000 zł na E- Urząd. W zakresie planowanych wydatków wnioskowano uwzględnienie środków na udzielenie pomocy finansowej gminie Wilków oraz zmiany w zakresie planowanych zadań i inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich.

Wnioskowane zmiany zwiększyły planowany deficyt budżetu o 391 000 zł oraz o taka kwotę planowane kredyty.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta zaopiniowała uchwałę pozytywnie.

Burmistrz odpowiada na interpelacje i zapytania

Burmistrz Kowalczyk odniósł się do zapytania radnego Wosia o los Biblioteki Pedagogicznej: „Wielokrotnie mówiłem i jeszcze raz to podkreślam z całą mocą- nie ma intencji likwidacji Biblioteki Pedagogicznej przez samorząd nasz jak i powiatu. Wielokrotnie to mówiłem, ale z uporem maniaka ktoś robi propagandę- myślę, że i pracownicy Biblioteki mają w tym swój udział.” Burmistrz przytoczył pismo z 30 marca bieżącego roku, które wspólnie ze starostą radzyńskim wystosował do Marszałka Krzysztofa Grabczuka.

Czytamy w nim:

„Samorząd miasta Radzynia Podlaskiego przy wsparciu samorządu powiatu radzyńskiego podejmuje działania zmierzające do przeniesienia Miejskiej Biblioteki Publicznej- mieszczącej się obecnie w budynku Pałacu Potockich- do nowej siedziby. Jest to konsekwencja udostępnienia tych pomieszczeń dla Państwowej Szkoły Muzycznej. Zamierzamy siłami i środkami finansowymi miasta i powiatu zmodernizować i przygotować lokal oraz unowocześnić organizację tej placówki. Dotarły do nas sygnały o zamierzonej przez samorząd województwa lubelskiego reorganizacji sieci placówek i filii Bibliotek Pedagogicznych. Jeśli taki plan istnieje i miałby dotyczyć Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej filii w Radzyniu Podlaskim to chcielibyśmy uchronić tę placówkę przed redukcją. Jednym ze sposobów byłoby przejęcie przez samorząd miasta Radzyń Podlaski i włączenie jej jako wyodrębnionego segmentu Miejskiej Biblioteki Publicznej w taki sposób, aby w całości zagospodarować księgozbiór, kadry tej placówki i zapewnić czytelnikom dostępność do księgozbioru.”

Burmistrz kontynuował wypowiedź: „Nie ma więc żadnego naszego wniosku o likwidację Biblioteki. (…) W momencie, gdyby była likwidacja, logicznym byłoby przejąć tę Bibliotekę. Jeżeli nie będzie takiej decyzji Marszałka, nie będę występował. Powiem więcej- jeżeli to ma wywoływać kontrowersje, to niech placówkę zabiorą do Białej Podlaskiej. Odbyło się spotkanie z udziałem dyrektora Departamentu Kultury i dyrektor biblioteki z Białej Podlaskiej. Dyskutowaliśmy w sposób merytoryczny, spokojny, rzeczowy. Przedstawiliśmy nasze pismo skierowane do Marszałka. Dyrektor Departamentu w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że trwają prace nad likwidacją filii Bibliotek Pedagogicznych. Jeżeli taka decyzja będzie to nasza oferta jest aktualna. Ale nie na siłę. Nie mam żadnego interesu w likwidacji Biblioteki, a wręcz odwrotnie. Pytałem dyrektor z Białej Podlaskiej, co będzie w razie decyzji Marszałka o likwidacji filii, czy księgozbiór zostanie w Radzyniu? Dyrektor odpowiedziała, że wtedy zabierze księgozbiór do siebie. Chyba logiczniej byłoby, gdybyśmy w przypadku likwidacji filii przejęli księgozbiór. Jeżeli nie ma takiej woli- ja nie będę wychodził przed szereg.”

Radny Woś dopytywał: „Chcę wiedzieć, czy będzie pan burmistrz podejmował decyzje wtedy, gdy będzie zagrożona Biblioteka w Radzyniu Podlaskim?”

Odpowiedział przewodniczący Piekutowski: „Panie radny, jak burmistrz coś źle tłumaczy, to ja Panu wytłumaczę- może być taka sytuacja, że nastąpi likwidacja Biblioteki i wtedy będziemy mieli zero do powiedzenia. Dlatego działania były takie, jakie były!”

Ponownie głos zabrał burmistrz: „Pamiętamy przypadek Urzędu Statystycznego- był zamach na przeniesienie go do Białej Podlaskiej. Udało się go pozostawić, funkcjonuje, pięknie się rozwija, są miejsca pracy. Czy to była zła decyzja? Była próba likwidacji Stacji Sanitarnej. Wykonaliśmy gest jako Rada Miasta, samorząd: zrobiliśmy parking, ulicę, aby wytrącić argumenty, że jest to budynek obskurny, na uboczu i nie spełnia standardów. Dzięki temu dzisiaj istnieje Stacja. (…) Jeżeli nasze wystąpienie intencyjne- gdyby była likwidacja, to mamy wolę przejęcia- było złe, to czegoś nie rozumiem? Czy lepiej byłoby, gdyby zlikwidowano filię Biblioteki i przeniesiono księgozbiór do Białej Podlaskiej? Jeszcze raz powtarzam- nie wystąpiliśmy o likwidację. Wystąpiliśmy z  intencją mając wolę i świadomość, że takie prace trwają.”

Witold Kowalczyk odpowiedział też na pytanie odnośnie wynagrodzenia prezesa i członków Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Adamkach: „Dieta ustalona dla członków Rady Nadzorczej to 100 zł na członka, a przewodniczący 300 zł. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie prezesa, to nie jest moja kompetencja, ale wiem, że jeszcze nie ma podpisanej umowy a władze w najbliższym czasie podejmą stosowne decyzje. Chce jeszcze dodać, że oświadczenie majątkowe prezesa spółki będzie do informacji publicznej.”

Radny Maciej Tracz zapytał o to, co burmistrz zamierza zrobić, jakie działania podjąć wobec wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie uchylenia uchwały z 2007 roku o opłatach za Przedszkole Miejskie.

Odpowiedź burmistrza: „Z wyrokami Sądu się nie dyskutuje, są do tego inne organy wyższego rzędu. Chcę powiedzieć, że dziwny to jest wyrok. W 2007 roku podjęto tę uchwałę 14 głosami. Ta uchwała została przekazana do Wojewody, do Organu Nadzoru i Kontroli- nikt nie zgłosił żadnych uwag, nie zakwestionował. Mało tego- została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. (…) Chce tylko powiedzieć, że będziemy się bronili i złożymy odwołanie w stosownym trybie i stosownym czasie o kasację tego wyroku.”

Wolny wniosek radnego Macieja Tracza

W imieniu mieszkańców ulicy Lendzinek radny Tracz złożył formalny wniosek dotyczący uregulowania stanu technicznego rowu melioracyjnego. Po intensywnych opadach deszczu mieszkańcy obawiają się pojawiający wtedy problemów. Radny zapytał o możliwości interwencji w tej sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, że „w 2008 roku wszystkie rowy melioracyjne były czyszczone przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Także w tym roku woda z ogródków działkowych została odprowadzona poprzez zmianę i czyszczenie przepustów. W dniu wczorajszym zakończyło się kolejne czyszczenie rowów przez firmę specjalistyczną. Jednakże wszystkie rowy nie są własnością miasta, poza tym egzekwowanie od Spółek Wodnych wykonywania tych zadań jest trudne i mało skuteczne. (…) Rowy melioracyjne czyścimy, jeśli pozwala na to stan finansowy. Jeśli będą grozić „zalania” obszarów, posesji mieszkańców- wówczas będziemy interweniowali, aby od tego uchronić.”

 

 

Komentarze  

 
#1 Nie wiem jak to reką machnąć 1anonim 2010-06-28 01:20
No i co adminie, zastraszyli? Eci peci, nawet w złotówkach, ważniejsze od prawdy!
Wstyd.
 
 
#2 ha haanonim 2010-06-28 01:24
Co to znaczy? Naszą witrynę przegląda 26 gości i jeden użytkownik. I to o 2.30 w nocy!!! Śmieszne!
 
 
#3 ha haanonim 2010-06-28 01:25
A komentarzy brak - zastraszyli , co nie?
 
 
#4 Przykre...Admin iledzisiaj.pl 2010-06-28 06:24
Przykre anonimie, że nie pamiętasz nawet przy jakim artykule tak się udzielałeś... przykre, że człowiek walczący ciągle o prawdę i umoralniający innych, daje się tak łatwo manipulować... A wystarczyło wpisać w wyszukiwarce "Czy Tesco dostanie koncesję?", albo przypomnieć sobie, że tamten tekst jest o wiele krótszy, że dotyczył jedynie koncesji (a nie całej sesji), i że to był felieton (i dlatego znajduje się w dziale FELIETONY)...
Tutaj znajdziesz ten "zastraszony tekst"... - iledzisiaj.pl/index.php/felietony/1291-czy-tesco-dostanie-koncesje.html
I może kontynuujmy tę rozmowę już tutaj, bo po co zaśmiecać inne strony?
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.