Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 26 lutego 2024 imieniny: Aleksandra, Mirosława * 1927 - Ustanowienie "Mazurka Dąbrowskiego" hymnem państwowym

XLV sesja Rady Miasta

Katarzyna Wodowska   
wtorek, 18 maja 2010 12:24

XLV sesja Rady Miasta13 maja została zwołana XLV sesja Rady Miasta. Radni głosowali między innymi nad pakietem 7 uchwał w sprawie nadania nazw ulicom, które zostaną zlokalizowane na planowanym osiedlu obok Satunia. Ciekawym punktem sesji były interpelacje i zapytania radnych- pojawiły się wątki dotyczące rekrutacji do Przedszkola Miejskiego czy projektu połączenia Bibliotek: Miejskiej i Pedagogicznej. 

Po otwarciu obrad, stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołów z poprzednich sesji, głos zabrał burmistrz Witold Kowalczyk, który do harmonogramu wprowadził podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu

- zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Radni jednogłośnie przyjęli oba wnioski. 

Burmistrz poinformował, że większość uchwał podjętych na sesji 15 kwietnia jest zrealizowana a pozostałe są w trakcie realizacji. Przypomniał, że Miasto otrzymało kolejną transzę na kwotę 2 511 500,99 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to dofinansowanie na turystyczną ścieżkę rowerową „Bulwar nad Białką”. Natomiast w ramach programu „Radosna szkoła” uzyskano dofinansowanie w wysokości 180 990 zł na dwa place zabaw: przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Armii Krajowej, przy filii Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Chmielowskiego. 

W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady, Jacek Piekutowski nawiązał do niedawnego oficjalnego otwarcia fabryki narzędzi chirurgicznych B.Braun: „Uważam, że nadanie profesorowi Braunowi tytułu Honorowego Obywatela Radzynia było trafnym i mądrym posunięciem. Jego komentarz odnośnie tego wyróżnienia jest odpowiedzią, jakiej oczekiwaliśmy.”

Radni pytają- burmistrz odpowiada


Radny Maciej Tracz wystosował 3 pytania do burmistrza.

Kostka bazaltowa i ścieżka szutrowa 

„Kilka miesięcy temu pan burmistrz poinformował nas, że wobec tego, iż nie może dokonać uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgłosił odwołania do Ministra Dziedzictwa Narodowego w sprawie kilku kwestii, między innymi jedna z nich dotyczyła nawierzchni drogi z ulicy Parkowej do parku. Chciałem zapytać: czy jest już jakiś wynik tych odwołań?

W odpowiedzi usłyszeliśmy od burmistrza:

„Jeśli chodzi o odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to dotyczyło ono wykonania poczekalni na Autobusowym Punkcie Obsługi Pasażera i innych zadań realizowanych przy ulicy Jana Pawła II, pośrednio utwardzenia ścieżki od ulicy Parkowej do ulicy asfaltowej w parku. Z Ministerstwa Kultury odpowiedzi nie było. W wyniku negocjacji polubownie uzgodniliśmy z Konserwatorem, że na ulicy Jana Pawła II nie będzie kostki bazaltowej jak na chodnikach. Natomiast w dalszym ciągu Konserwator z uporem maniaka twierdzi, że ścieżka od ulicy Parkowej można utwardzić szutrem. Myślę, że nie byłoby to sensowne. Wciąż liczę na odpowiedź z Ministerstwa Kultury.”

Co z tym przetargiem?

Radny Maciej Tracz kontynuował: „Moje kolejne pytanie brzmi: czy odbył się przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Ostrowieckiej- w miejscu gdzie kiedyś było przejście do <małego ryneczku>- jeśli tak, chcę poznać szczegóły.

Burmistrz wyjaśnił: „Przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Ostrowieckiej został dokonany. Wygrał oferent za kwotę 617 000,00 zł. Sporządzony został stosowny akt notarialny. Pieniądze wpłynęły na konto Urzędu Miasta.”

 

Biblioteka Miejsko- Powiatowa?

„Trzecia kwestia dotyczy krążących pogłosek o ewentualnym połączeniu Biblioteki Miejskiej z Biblioteką Pedagogiczną. Czy te pogłoski są prawdziwe, czy były już prowadzone jakieś rozmowy?”- zapytał radny Tracz.

„W Urzędzie Marszałkowskim zrodził się projekt, aby bezkolizyjnie likwidować filie bibliotek pedagogicznych. Jednym z argumentów, który Urząd Marszałkowski przedstawiał w stosunku do filii bibliotek- nie tylko w Radzyniu, ale i w innych miejscowościach- był fakt, że rola  bibliotek pedagogicznych- w chwili, gdy były powoływane- praktycznie się skończyła

W momencie, gdy powstał ten projekt, ze starostą zgłosiliśmy wolę przejęcia tej biblioteki- podkreślam PRZEJĘCIA a nie likwidacji- i włączenia jej w strukturę Biblioteki Miejskiej a w przyszłości Biblioteki Miejsko-Powiatowej. Jest to oczywiście wspólne wystąpienie bez deklaracji wiążących. Wkrótce rozpoczniemy remont i modernizacja budynku pod potrzeby biblioteki. Jeżeli Marszałek zgodzi się na przejęcie, wówczas rozszerzymy zakres prac remontowych. Złożyliśmy także deklarację, że Biblioteka Pedagogiczna włączona w nowe struktury, nie straci swojej tożsamości- będzie wydziałem. Przy przeniesieniu zbiory będą zinwentaryzowane, bo ich znakomita część jest nieaktualna ze względów czasowych czy ustrojowych. W przypadku połączenia placówek, kadra z Biblioteki Pedagogicznej znalazłaby zatrudnienie w Bibliotece Miejsko- Powiatowej.

Oficjalnych rozstrzygnięć na szczeblu wojewódzkim można się spodziewać na przełomie maja i czerwca.”- odpowiedział Witold Kowalczyk.

Radny Zdzisław Woś zapytał o dwie kwestie, lecz wcześniej podziękował burmistrzowi i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji  wniosku dotyczącego ścieżki rowerowej „Bulwar nad Białką”.

Fundusze na zagospodarowanie Pałacu

Podczas ostatniej sesji zgłosiłem propozycje dotyczące funduszy unijnych odnośnie zagospodarowania Pałacu. Czy zostały rozpoznane możliwości, czy podjęto jakieś działania?”- zapytał radny Woś.

Do tego pytania burmistrz odniósł się następująco:

„Jest program, który traktuje o listach projektów indywidualnych z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013. To zadanie nie może być mniejsze niż 20 000 000, 00 zł.” Burmistrz wyjaśnił, że pieniądze z tego programu są już praktycznie podzielone. Na ewentualny nasz wniosek najprawdopodobniej zabrakłoby funduszy. Poza tym projekt nie byłby do zrealizowania ze względu na stan własności, ponieważ Pałac należy do Skarbu Państwa.

 

Wokół Związku Komunalnego Gmin

Radnego Wosia interesowały również szczegóły spółki, która ukonstytuowała się w ramach Związku Komunalnego Gmin. 

„Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego funkcjonuje w strukturze określonej Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami. Obejmuje gminy z powiatów łukowskiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego. Do naszego Związku należy 16 gmin. W ramach Związku został złożony wniosek o sfinansowanie zadania pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała, g. Radzyń Podlaski wraz z rekultywacja starego wysypiska. Wymogiem formalnym przy składaniu tego typu wniosków, a może bardziej przy podpisywaniu umowy, jest istnienie spółki, która będzie zarządzała zadaniem. W wyniku takich konieczności została powołana spółka jako własność

Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z kapitałem 100%. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Związek wyszedł z założenia, że: albo tworzyć biuro albo tworzyć spółkę, która i tak musiałaby być powołana. W związku z tym uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie powołanie spółki, która będzie zarządzała w imieniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego całym projektem a firmować to będzie Zarząd Związku Komunalnego, ponieważ jest wnioskodawcą. Chciałbym przypomnieć, że Zarząd pracuje społecznie. Na niewielkie części etatu są zatrudnieni skarbnik i sekretarz.(…)

Spółka Komunalnego Związku Gmin Powiatu Radzyńskiego w strukturze ma 5- osobową Radę Nadzorczą (3 przedstawicieli powiatu radzyńskiego, 2 przedstawicieli powiatu łukowskiego). Na walnym zgromadzeniu Związku demokratycznie asygnowano uprawnionych przedstawicieli do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Natomiast Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Zarządu, Jerzego Kułaka. Jest to Zarząd 1- osobowy. Jeśli chodzi o wynagrodzenia członków Rady i prezesa Zarządu, te kwestie są dotychczas nierozstrzygnięte.”

 

Przedszkole dla miasta czy gmin?

Radny Adam Adamski: „Jak wiemy, zakończył się nabór do Przedszkola Miejskiego. Niestety tak się stało, że część dzieci, które mieszkają w granicach miasta, nie może zostać przyjęta do Przedszkola. Chciałbym zapytać ile dzieci miejskich nie przyjęto do Przedszkola na nowy rok szkolny oraz ile dzieci z terenu gmin ościennych przyjęto do Przedszkola i czy to wszystko obyło się za wiedzą i zgodą burmistrza?”

Oto komentarz burmistrza:

„Przedszkole jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Jest powołany dyrektor, który ma określone uprawnienia. Ja nie wtrącam się w kwestie rekrutacji. Natomiast w strategię dla funkcjonowania Przedszkola- tak. I ustaliłem z panią dyrektor, że nabór powinien się odbywać z udziałem przedstawicieli Rady Pedagogicznej i rodziców wybranych z filii Przedszkola.

80 dzieci nie zostało nieprzyjętych, lecz wpisanych na listę rezerwowych. Przez 7 lat mojego funkcjonowania na stanowisku burmistrza, wszystkie dzieci były przyjmowane, mimo że Kuratorium nigdy w ciągu tych lat nie zatwierdziło mi organizacji funkcjonowania Przedszkola. Z tych przyczyn, że placówka jest przepełniona, że są zbyt liczne oddziały. Z pełną świadomością brałem ryzyko, że z tego wynikać mogą konsekwencje dla mnie i pani dyrektor. W związku ze skargami pewnej grupy rodziców, odbywają się permanentne wizytacje i najważniejsza kontrola z Kuratorium stwierdziła, że Przedszkole pracuje funkcjonalnie, zgodnie z przepisami. Natomiast po raz kolejny uznała, że Przedszkole jest przepełnione. I tylko z tego względu zasugerowałem pani dyrektor, aby zastosować kryteria przyjęte przez Radę Pedagogiczną. Jeśli nie będzie ostrych reperkusji ze strony Kuratorium, to myślę, że zwyczajowo- jak się dawniej odbywało- we wrześniu wszystkie dzieci zostaną przyjęte do. (…) Natomiast jeśli chodzi o gminy ościenne to zostało przyjętych 17 dzieci (15 z gminy Radzyń, 1 z gminy Borki i 1 z gminy Kąkolewnica). Nie ma nic nagannego, to są te same kryteria jak dla innych dzieci.”

Radny Maciej Tracz poinformował, że na kwietniowym posiedzeniu Komisja Kultury i Oświaty złożyła wniosek, aby komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności przyjmowała dzieci z terenu miasta. Dodał, że od dyrektor przedszkola dowiedział się, iż wniosek został odrzucony przez Radę Pedagogiczną. „Nas to bardzo rozczarowało i lekko zbulwersowało. (…)Na listach rezerwowych powinny być dzieci spoza terenu miasta.”

Radny Adam Kowalczyk: „Część rodziców, którzy zostawiają dzieci w Przedszkolu a rekrutują się z gmin ościennych, pracuje również na rzecz naszego miasta. To często nauczyciele i pracownicy innych instytucji.”

Radny Adam Adamski: „Zadaniem władz każdej gminy- w tym przypadku gminy miejskiej w Radzyniu- jest opieka nad dziećmi przedszkolnymi. Dlaczego wójt jednej czy drugiej gminy może pozamykać przedszkola? Nasze dzieci są z kwitkiem odsyłane, a przyjmuje się 17 dzieci z innych gmin. (…) Z całym szacunkiem: gdyby były miejsca, wówczas dzieci z gmin ościennych można przyjmować.”

Witold Kowalczyk: „Gdyby była zgodna z prawem uchwała Rady, według której najpierw przyjmujemy dzieci mieszkańców Radzynia, to bym ją wykonywał. Natomiast w obowiązującej formule, ja nie wtrącam się do Przedszkola.”

 

O powstaniu nowego progu na Słowackiego zadecydują mieszkańcy 

Radny Ryszard Mysłowski: „Mieszkańcy ulicy Słowackiego zgłaszają, że próg zwalniający znajduje się na środku ulicy i obdarzeni <fantazją> kierowcy po jego przekroczeniu znacznie przyspieszają. Chodzi o możliwość przeniesienia tego progu bliżej skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego.”

Burmistrz wyjaśnił:

„Próg zwalniający został zbudowany na życzenie mieszkańców tej ulicy. Jeżeli będzie taka wola mieszkańców to wybudujemy kolejny próg, który utrudni szarże niedojrzałych kierowców. Można to tez rozwiązać za pomocą znaków drogowych, które będą wymuszały zmniejszenie prędkości.”

 

Wyróżnienia dla uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych

 

Burmistrz postanowił wyróżnić najbardziej pilnych i sumiennych uczniów, którzy w roku szkolnym 2009/2010 osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Radni gratulowali i życzyli dalszych sukcesów następującym uczniom:

 

Szkoła Podstawowa nr 1: Katarzyna Korulczyk, Michał Kołodziej, Kinga Wierzchowska, Bartosz Twarowski, Maciej Sójka, Weronika Maciejewska, Krystian Cholewa.

Gimnazjum nr 1: Kaja Szymańska, Anna Topyła, Justyna Sobocka, Beata Chromik, Emila Oworuszko, Paweł Janowski, Kinga Próchniewicz.

Szkoła Podstawowa nr 2: Zuzanna Budzyńska, Jakub Bilski, Olga Szewczyk, Aleksandra Bieniek, Karolina Zielnik, Bartłomiej Szewczyk, Kamila Skoczylas, Paulina Koch.

Gimnazjum nr 2: Aleksandra Jesionek, Dorota Podsiadły, Jagoda Kowalczyk, Jan Borysiuk, Iwona Mazgaj, Aneta Bobowska, Agnieszka Kozieł, Weronika Cybul, Adrian Ciok, Bartosz Bogusz, Aleksandra Golecka, Paula Oramus, Marta Łukasiak, Olga Wysokińska, Anita Mazurek, Edyta Hernik.

 

{morfeo 334}

Wyróżnieni uczniowie

 

Przygotowania do Akcji „Lato 2010”

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej- Grzegorz Szram przedstawił program wypoczynku w ramach akcji „Lato 2010”, jaki jest przygotowywany przez szkoły miejskie.

Szkoła Podstawowa nr 1 łącznie z uczniami Gimnazjum będzie miała możliwość uczestniczyć w obozie sportowo- rekreacyjnym w Suścu na Roztoczu. Jest to forma spędzenia czasu, w której przewidziano udział około 40-50 osób.

Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 2, w planie jest obóz sportowy w Wólce nad Bugiem. Tą formą wypoczynku zostanie objętych około 20 osób. Ponadto uczniowie SP nr 2 wezmą udział w obozie sportowo- rekreacyjnym w Łebie na przełomie lipca i sierpnia. Tą forma wypoczynku zostanie objętych 40- 50 osób.

W Gimnazjum nr 2 w ramach akcji „Lato” są proponowane między innymi następujące formy wypoczynku:

- obóz sportowy, w którym przewidziano udział 12 osób

- 22 uczniów pojedzie na kolonie

- około 50 osób skorzysta z wyjazdu zagranicznego- na razie brak szczegółów co do miejsca

- 14 uczniów weźmie udział w oazie przygotowanej przez parafię Błogosławionych Męczenników Podlaskich

- obóz młodzieżowy dla około 20 osób

- pod koniec roku szkolnego planowane są wycieczki szkolne do Trójmiasta i stanicy harcerskiej w Gnojnie k/Serpelic (wyjazd w ramach „zielonej szkoły”).

Dyrektor Zbigniew Wojtaś opowiedział o planach Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, który- jak co roku- organizuje dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście akcję „Lato”. Dyrektor Wojtas przedstawił następujące propozycje: wycieczki rowerowe, piesze, wycieczki do lasu, gry i zabawy ruchowe, wypoczynek nad wodą w firleju, spotkania z ciekawymi mieszkańcami naszego miasta, wycieczki po zakładach pracy, nauka śpiewania, zajęcia plastyczne, koncerty, spektakle teatralne, zajęcia sportowe.

W czasie miesięcy wakacyjnych będą zorganizowane zajęcia rekreacyjne z następujących dyscyplin: siatkówka plażowa: Grand Prix ROKiR-u i Otwarte Grand Prix Powiatu, zawody w koszykówce, zawody w piłce nożnej.

 

10 lipca odbędzie się festyn Radia Lublin, które ze swoich środków pokryje koszty realizacji imprezy.

Na przełomie lipca i sierpnia odbędą się XV Międzynarodowe Warsztaty Teatralne, które zakończą się spektaklem (wstęp wolny).

Pod koniec sierpnia- po raz XV- ROKiR będzie organizatorem Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2010”. Jeszcze nie podjęto decyzji czy impreza będzie 1- czy 2- dniowa.

Burmistrz nadmienił, że przez cały okres wakacyjny czynne będzie boisko Orlik.

 

Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej

 

Komendant Straży Miejskiej- Jan Kuszpa przedstawił raport z działań w 2009 roku.

„Działania mają na celu poprawę estetyki miasta przy ścisłej współpracy z lokalnymi spółdzielniami mieszkaniowymi, Zakładem Gospodarki Lokalowej oraz innymi indywidualnymi właścicielami posesji. Systematycznymi kontrolami stanu czystości i porządku objęto całe miasto. Przy okazji kontroli sprawdzane jest oznakowanie ulic i placów, sprawność urządzeń użyteczności publicznej oraz egzekwowane są przepisy dotyczące czystości i ochrony środowiska. Ponadto na terenie miasta zintensyfikowano działania kontrolne pod kątem posiadania przez właścicieli posesji i punktów handlowo- usługowych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych. W 2009 roku strażnicy na bieżąco sprawdzali porządek i stan techniczny radzyńskich placów zabaw dla dzieci a w szczególności znajdujących się tam piaskownic.”- informował Komendant.

Straż Miejska zajmowała się również zwalczaniem wykroczeń oraz przestępstw związanych z ochroną środowiska naturalnego. Polega to na kontroli i obserwacji dzikich wysypisk śmieci, kontroli posesji pod kątem przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ujawnianiu i ściganiu sprawców niszczenia zieleni a szczególności nielegalnej wycinki drzew. Straż Miejska współpracuje w zakresie swoich uprawnień ze wszystkimi formacjami mundurowymi oraz instytucjami administracyjnymi i organizacjami z terenu Radzynia. W drodze porozumienia o współpracy burmistrza i Komendanta Powiatowego Policji utworzono patrole mieszane składające się ze strażników miejskich i funkcjonariuszy policji. Wspólnie wykonanych patroli było 225 (od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00- 22.00 oraz w razie potrzeb doraźnych, z racji zabezpieczenia imprez kulturalno- rozrywkowych). Współpraca z policją polega również na stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie. Zorganizowano systemy łączności zapewniające utrzymanie stałej łączności między jednostkami policji i straży miejskiej. Organizuje się wspólne szkolenia.

W ubiegłym roku strażnicy ujawnili 6 755 wykroczeń w tym 2 989 z kodeksu wykroczeń. Dodatkowym działaniem w IV kwartale 2009 była kontrola strefy płatnego postoju na ulicy Ostrowieckiej.

Od stycznia 2010 roku Straż Miejska może korzystać z Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów.

Komendant Kuszpa zasygnalizował potrzebę wprowadzeniu monitoringu w mieście. Zainstalowanie kamer zwiększyłoby bezpieczeństwo publiczne i wyeliminowało wandalizm oraz inne rodzaje przestępstw.

 

Uchwały, uchwały…

 

1. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. <<Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała, g. Radzyń Podlaski>>. Wkład finansowy wynosi 165 680,00 zł. Środki będą przekazane zgodnie z poniższym:

- w 2011 roku (do 30 czerwca 2011): 82 840,00 zł

- w 2012 roku (do 30 czerwca 2012): 82 840,00 zł

Środki będą zabezpieczone w budżecie Miasta odpowiednio na 2011 i 2012 rok.

Radca prawny i Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta zaopiniowali uchwałę pozytywnie.

Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

 

2. Radni poddali głosowaniu pakiet 7 uchwał w sprawie nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Radzyń. Ulice będą zlokalizowane na osiedlu, które dopiero powstanie na terenach przylegający do osiedla Satuń.

 

Radny Maciej Tracz zapytał burmistrza o klucz wyboru nazw: „Swego czasu do Rady Miasta wpłynęło pismo od Radzyńskiego Towarzystwa Regionalnego, gdzie znalazło się 7 rekomendowanych kandydatów do tych ulic. Z tej <siódemki> w projektach uchwał znalazło się 5 postaci i dwie nowe. Chcę poprosić pana burmistrza o wyjaśnienie powodów tych zmian.”

Burmistrz wyjaśnił: „Rzeczywiście Radzyński Towarzystwo Regionalne złożyło wniosek, ale kolejny wpłynął od Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego i trzeci od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym układzie pojawiło się 9 nazwisk i myślę, że spośród nich dokonaliśmy sensownego wyboru.”

 

W kolejnych projektach uchwał głosowano następujące nazwy:

- ulica Mieczysława Stagrowskiego. Radca prawny oraz Komisja Oświaty i Kultury zaopiniowali uchwałę pozytywnie. Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

- ulica Kazimierza Prejznera. Radca prawny oraz Komisja Oświaty i Kultury zaopiniowali uchwałę pozytywnie. Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

- ulica Stanisława Jarmuła. Radca prawny oraz Komisja Oświaty i Kultury zaopiniowali uchwałę pozytywnie.

Radny Adam Adamski: „Chciałbym zauważyć, że w uzasadnieniu wniosku są pewne nieścisłości. Otóż pan Jarmuł był Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej a nie jak się podaje Przewodniczącym Rady Miejskiej. Ponadto pomija się, że był wiceprzewodniczącym Frontu Jedności Narodu- organizacji znanej z niezbyt chlubnych zasług.”

Burmistrz odpowiedział, że „(…) notka uzasadniająca jest w brzmieniu sporządzonym przez Radzyńskie Towarzystwo Regionalne.”

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów: 10 „ZA”, 1 „PRZECIW”, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

- ulica Czesława Toczyńskiego. Radca prawny oraz Komisja Oświaty i Kultury zaopiniowali uchwałę pozytywnie. Radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 13 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

- ulica ks. Stanisława Kamieńskiego. Radca prawny oraz Komisja Oświaty i Kultury zaopiniowali uchwałę pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- ulica Tadeusza Laskowskiego. Radca prawny oraz Komisja Oświaty i Kultury zaopiniowali uchwałę pozytywnie.

Radny Adam Adamski: „Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu jest napisane, że w latach 1950-1954 był radnym Rady Miejskiej. Otóż w tamtym czasie takie Rady nie działały.”

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów: 13 „ZA”, 1 „PRZECIW”, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

- ulica Bronisława Deskura. Radca prawny oraz Komisja Oświaty i Kultury zaopiniowali uchwałę pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwały te wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok:

- dokonano zmian w dochodach budżetu miasta, w związku z czym wynoszą one 37 130 801,81 zł

- dokonano zmian w wydatkach budżetu miasta, w związku z czym wynoszą one 46 570 637,21 zł

- kwotę planowanego deficytu określono na 9 439 835,40 zł

- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu określono w wysokości 10 989 835,40 zł a łączną kwotę rozchodów- 1 550 000,00 zł

- dokonano zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym i wykazie inwestycji na rok 2010.

 

Zmiany były spowodowane między innymi:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy o 9 000 zł (na utrzymanie MOPS)

- zwiększeniem dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu państwa planowanych do realizacji przyszkolnych placów zadań w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 180 950 zł

- zwiększeniem wpływów z pomocy finansowej powiatu na modernizację budynku z przeznaczeniem na bibliotekę o 200 000 zł

- zmniejszeniem planowanych dochodów ze środków budżetu UE o 416 679,37 zł z czego na planowaną rewitalizację budynku przy ul. Armii Krajowej 2 o 360 000 zł oraz program e- Radzyń o 56 679,37 zł

- uwzględnieniem wydatków na pomoc finansową powiatowi radzyńskiemu w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont szpitala w Radzyniu, a także zwiększeniem o 3 800 zł wydatków na realizację programów profilaktycznych (szczepienia).

 

Radca prawny i Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta zaopiniowali uchwałę pozytywnie.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu. Radni zdecydowali udzielić w 2010 roku pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii SP ZOZ im. Feliksa Skubiszewskiego w Radzyniu, w wysokości 50 000,00 zł. Środki te będą zabezpieczone w budżecie miasta na 2010 rok. Pomoc ta ma być wkładem Miasta Radzyń Podlaski w poprawę stanu szpitalnej bazy lokalowej. W roku bieżącym przewidywany jest kompleksowy remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii.

Radny Adam Adamski, korzystając z obecności na sesji wicestarosty Mariusza Skoczylasa, zapytał: „jak wygląda kwestia ewentualnej prywatyzacji szpitala?”

W odpowiedzi usłyszał od wicestarosty: „Wysłane zostały dwa pisma, w tym jedno do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W sumie otrzymaliśmy dwie sprzeczne informacje co do środków pozyskanych dla szpitala w ramach różnych programów. Myślę, że na tą chwilę opcja dzierżawy upadła, ponieważ trzeba byłoby zwrócić wszystkie środki pozyskane z funduszy. (…) Są prowadzone prac nad zmianą planu B. Moje osobiste zdanie jest takie, że trzeba na zmiany ustawodawcze poczekać i iść w kierunku, aby to była spółka samorządowa ze 100% wkładem Powiatu.”

Radny Maciej Tracz skorzystał z okazji i zapytał wicestarostę o to czy Starostwo podjęło decyzję i uzgodnienia w sprawie planowanej wspólnie z Miastem inwestycji: przebudowa ulicy Gwardii. Mariusz Skoczylas wyjaśnił, że nie było żadnych rozmów na temat ewentualnej współpracy 50/50.

Radca prawny i Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta zaopiniowali uchwałę pozytywnie.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Wolne wnioski

 

Radny Zdzisław Woś zgłosił trzy wnioski:

- „wnoszę, aby umożliwić osobom handlującym na ulicy Ostrowieckiej- które mają prawo i konieczność wywozu czy dostarczenia towaru- na czas załadunku towaru parkowanie czy zatrzymywanie. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś przenosi towar z samochodu do klienta pokonując kilkaset metrów.”

­- „wracając do sprawy Przedszkola Miejskiego, nie jestem pewny czy Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę dotyczącą przyjmowania dzieci. Ale jest to dziwna rzecz, że przyjmuje się dzieci z gmin ościennych. Nie jestem pewny czy jest to zgodne z prawem, gdyż ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie wskazuje na to, że organy władz mają zapewnić działanie przede wszystkim mieszkańcom własnej a nie innej gminy.”

- „uważam, że ustawienie znaków na ulicy Słowackiego nie spełni swojej roli”.

Radny Adam Adamski: „W związku z trudnościami z miejscami w Przedszkolu chciałbym złożyć wniosek, aby Inspektor Oświaty zbadała możliwość ewentualnego przeniesienia klas zerowych z Przedszkola Miejskiego do szkół podstawowych.”

Co na to burmistrz?

Burmistrz Witold Kowalczyk odniósł się do wniosków:

- „wniosek o zatrzymywanie na ulicy Ostrowieckiej nie wiem czego dotyczy, bo są wyznaczone godziny, aby wszyscy handlowcy mogli się zatrzymać. Celem nadrzędnym miało być bezpieczeństwo i płynność ruchu. Nie będziemy wracać do czegoś, z czego zrezygnowaliśmy.”

- „jeżeli chodzi o Przedszkole to Rada może uznać, że trzeba coś zmienić i wprowadzić sztywne zapisy- ale odnośnie regulacji przedszkoli są wytyczne, które nie mogą kolidować z ewentualną uchwałą.”

- „odnosząc się do kwestii przeniesienia progu zwalniającego na ulicy Słowackiego lub wprowadzenia tam oznakowania- wszystko zależy od woli mieszkańców. Na siłę nie będę ich uszczęśliwiał.”

- „klasy zerowe są już przeniesione do szkół podstawowych.”


 

Komentarze  

 
#1 no właśnieBOND 2010-05-18 13:04
Czy tak nie powinna wyglądać strona Urzędu Miasta . Tak precyzyjnie opisana sesja powinna pojawić się na stronie naszego miasta . Brawo Pani Katarzyno .Wstyd Radni i Panie Burmistrzu Miasta wstyd!
 
 
#2 Sprostowanieladywriter 2010-05-18 21:11
Małe sprostowanie: nie ma w Radzyniu Parafii pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Jest za to Parafia pw. Św. Anny, która mieści się na ulicy Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Wiem, bo sama do tej parafii należę i niedaleko rzeczonej ulicy mieszkam. Serdeczne pozdrowienia:-)
 
 
#3 Biblioteka PedagogicznaRadzynianka 2010-06-01 17:20
Ciekawe komu to tak bardzo przeszkadza Biblioteka Pedagogiczna? "bezkolizyjnie likwidować filie bibliotek pedagogicznych"??? Rola bibliotek pedagogicznych się skończyła??? Ciekawe dla kogo się skończyła? Czyżby już nikt w Radzyniu nie chciał się kształcić?
"znakomita część jest nieaktualna ze względów czasowych czy ustrojowych", a więc to już nikt nie ma prawa sięgnąć do historii i dowiedzieć się jak było kiedyś?
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.

noimage
Pomoc w pracach wokół domu.
poniedziałek, 19 lutego 2024
noimage
Kupię świnkę
sobota, 24 lutego 2024
noimage
Do wynajęcia mieszkanie
środa, 14 lutego 2024