Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 18 września 2021 imieniny: Ireny, Józefa

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Rozkład jazdy autobusów Ogłoszenia Imprezy i wydarzenia Ceny paliw

Na skróty

XLI sesja Rady Miasta

Anna Małoszewska   
poniedziałek, 15 marca 2010 10:52

XLI Sesja Rady Miasta. Na zdjęciu radni Grzegorz Szram, Anna Grzesiak oraz wicestarosta Mariusz Skoczylas

11 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLI sesja Rady Miasta. W rozbudowanym porządku obrad znalazły się między innymi uchwały dotyczące weryfikacji zasad obowiązujących w strefie płatnego parkowania na ulicy Ostrowieckiej oraz zmian okręgów i obwodów wyborczych Miasta Radzyń Podlaski.

Sesję otworzył Przewodniczący Jacek Piekutowski. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania, ustalono porządek obrad. Burmistrz wniósł o zdjęcie z harmonogramu uchwały w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Radzyń Podlaski na lata 2010- 20132. Witold Kowalczyk argumentował, że „po likwidacji funduszy miejskich, powiatowych i w przyszłości wojewódzkich nie możemy finansować póki co przy tym stanie prawnym tak zwanych inwestycji prywatnych- od osób fizycznych”. Radni jednogłośnie (12 „za”) zdjęli tę uchwałę z porządku obrad.

Następnie burmistrz zaproponował wprowadzenie dwóch uchwał:

- w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Radni jednogłośnie (12 „za”) zdecydowali o przyjęciu tej uchwały do harmonogramu.

- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Stosunkiem głosów: 10 „za” przy 2 „wstrzymujących” radni wprowadzili uchwałę do porządku obrad.

 

O szczepieniach przeciwko rakowi

 

W związku z tym, że w programie sesji znajdowała się uchwała dotycząca przyjęcia do realizacji na terenie Miasta Radzyń Podlaski w 2010 roku Profilaktycznego programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, na sali znajdował się dr Andrzej Nowakowski (pracownik wojewódzkiego ośrodka koordynującego Program profilaktyki raka szyjki macicy), który przybliżył temat choroby, badań i szczepień. W czasie trwającego kwadrans wystąpienia, lekarz podawał dane statystyczne a informacje ilustrował zdjęciami.

 

Informacje Przewodniczącego Rady

 

Jacek Piekutowski oznajmił, że p. Andrzej Wspólny poskarżył się na uchwałę Rady Miasta i 13 kwietnia będzie rozpatrywana w Sądzie Administracyjnym w Lublinie, jego skarga.

Wojewoda lubelski złożył skargę do tegoż samego Sądu. Chodzi o uchwałę 6/18/07 Rady Miasta z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Miasto Radzyń Podlaski- Przedszkola Miejskiego.

Pracownicy SKG Sp. z o. o. Lider zwrócili się do burmistrza z prośbą uporządkowania parkingu przy ich zakładzie. Dużo ludzi dojeżdża tam do pracy a komunikacja jest utrudniona. Swoją prośbę przekazali także do wiadomości Rady Miasta.

Radzyński Towarzystwo Regionalne zwróciło się z propozycją nazwania ulic od nazwisk ludzi zasłużonych dla naszego miasta. Chodzi o ulice na terenie jeszcze nieistniejącego, ale zaplanowanego osiedla, które będzie położone za Satuniem.

Do Rady Miasta wpłynęły 4 pisma mieszkańców w sprawie podziału miasta na okręgi jednomandatowe.

Radny Maciej Tracz, po zapoznaniu się z pismem od wojewody, zapytał: „czy Rada jest zobowiązana do określonych procedur w tej sprawie, czy po prostu ma przyjąć informację do swojej wiadomości?” W odpowiedzi usłyszał od radcy prawnego, że burmistrz- jako organ wykonujący uchwały Rady- ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na skargę. Nie jest wymagane podjęcie jakiejkolwiek uchwały proceduralnej w tej sprawie.

 

Interpelacje i zapytania radnych

 

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał radny Maciej Tracz. Chciał dowiedzieć się, czy są już wyniki ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku po byłym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (w kontekście nowego lokum dla Archiwum Państwowego). Przy okazji radny zapytał o pomieszczenie zwolnione przez Archiwum, interesowało go, czy jest już jakiś najemca. Na koniec Tracz przypomniał burmistrzowi o obietnicy opublikowania sprostowań dotyczących informacji o dotacjach na działalność kulturalną.

Natomiast radny Zdzisław Woś złożył interpelację w sprawie opłaty w wysokości 130 zł za przygotowanie posiłku w Przedszkolu Miejskim. „Dlaczego ta opłata jest nadal pobierana? I dlaczego rodzice otrzymują pisma z groźbą, że ich dzieci zostaną usunięte z przedszkola lub przeniesione do grup tak zwanych 5- godzinnych?”- zapytał radny.

Sprawozdanie z zakresu ochrony środowiska na terenie miasta

Dane na ten temat przedstawił naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta- Jan Gryczon. „Jednym z podstawowych dokumentów służących ochronie środowiska i kierunkujących zadania w tym zakresie, jest uchwalony przez Radę Miasta w 2006 roku Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Jest on spójny z planem zatwierdzonym przez Radę Powiatu”- rozpoczął naczelnik. „Jednym z elementów realizowanych w zakresie tego programu jest sprawa segregacji odpadów. Obecnie na terenie miasta ustawionych jest 126 pojemników na odpady segregowane: szkło, papier i wyroby plastikowe. W tym zakresie koszty segregacji, składowania i wywozu pokrywa w 100 % miasto. Jest to dosyć znaczne działanie w zakresie korzyści na rzecz środowiska. W 2006 r. zebrano 194 tony odpadów segregowanych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych- 33 tony, makulatury- 88 ton i 71 ton szkła.”- kontynuował. Gryczon podkreślił, że edukacja społeczna w zakresie segregacji jest daleko posunięta. Mieszkańcy interesują się tą kwestią i pojawiły się wnioski o umożliwienie odbioru segregowanych odpadów u źródła- czyli bezpośrednio od poszczególnych gospodarstw. „Pewnie to byłoby możliwe- oczywiście, jeśli zostanie wybudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki. Na tę inwestycję Miasto, a wraz z nim Gmina, uzyskało dotacje na ponad 19 000 000 zł. Realizacja tej inwestycji umożliwi rozszerzenie segregacji i jednocześnie ograniczy ilości odpadów składowanych. Dzisiaj nasze śmieci są wywożone na odległość ponad 60 km do Białej Podlaskiej.” – wyjaśniał naczelnik. Następnym zadaniem, które udało się wdrożyć to zbiórka odpadów w zakresie leków przeterminowanych. Zajmują się tym 4 apteki, gdzie w pojemniki można bezpłatnie składać tego typu odpady. Są one odbierane raz na kwartał. Koszty zbiórki i utylizacji (około 1 500 zł rocznie) pokrywa Miasto. Problemem, który czeka na uregulowanie jest program zagospodarowania materiałami, które zawierają azbest- szczególnie chodzi o azbest zgromadzony na dachach. „Zmiana przepisu uniemożliwia nam prowadzenie tego, co zamierzaliśmy, czyli aby dofinansować zdejmowanie azbestowych pokryć dachowych i utylizacje tegoż odpadu. (…) Urząd Marszałkowski zdobywa środki w ramach mechanizmu szwajcarskiego. Ma to ruszyć w końcu tego roku i chcielibyśmy skorzystać z tego programu. Zrzucenie tego problemu na barki właścicieli pokryć dachowych, byłoby dla nich dużym obciążeniem.” – tłumaczył Gryczon.

Jeśli chodzi o inwestycje miejskie, to w zakresie związanym z ochroną środowiska zrealizuje się między innymi: budowę kanalizacji sanitarnej (ulice: Sitkowskiego, Błogosławionych Męczenników Podlaskich, część Podlaskiej), budowę kanalizacji deszczowych w ramach inwestycji drogowych (ulice: Powstania Styczniowego, Lubelska).

Naczelnik nawiązał do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście- wykonawcą i nadzorcą tych przepisów jest Straż Miejska. Na koniec podał informacje na temat wyłapywania bezdomnych psów na terenie Radzynia.

Sprawozdanie z pracy Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

Informacje te przekazał burmistrz Witold Kowalczyk. W skład Związku wchodzi 16 gmin z powiatu radzyńskiego, łukowskiego, lubartowskiego i parczewskiego. Głównym zadaniem jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Adamkach. Związek otrzymał z RPO 19 200 000 zł i posiada aktualne pozwolenie na budowę. W tej chwili trwają procedury mające na celu podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizacje tego zadania. W planach jest powołanie spółki z o. o., która zarządzałaby projektem. „Myślę, że umowę jesteśmy w stanie podpisać w kwietniu i wtedy przystąpić do ogłoszenia przetargu publicznego na realizację trzech elementów, to znaczy budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, przetarg na wyposażenie tego Zakładu i przetarg na obsługę nadzorczą. Wszystkie elementy dotyczące powołania spółki są sprecyzowane przez prawników i myślę, że nie będzie większych kłopotów z rejestracją spółki w Sądzie Rejestrowym.”- powiedział burmistrz. Kowalczyk podziękował Zarządowi Powiatu i staroście- Jerzemu Kułakowi, za przyznanie Związkowi dotacji w wysokości 500 000 zł na działalność statutową.

Ponadto poinformował, że Związek był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli (delegatura w Lublinie), która pozytywnie oceniła działalność.

Burmistrz wspomniał też o pismach wysyłanych do wojewody lubelskiego przez Marię Zając, która próbuje zablokować budowę Zakładu w Adamkach. „Mogę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że jest to działanie na szkodę społeczności lokalnej.”- ocenił Kowalczyk.

Radny Zdzisław Woś zapytał, czy Związek Gmin zwracał się do władz pozostałych powiatów wchodzących w jego skład, o dotacje. Burmistrz wyjaśnił, że Związek wystąpił do starosty łukowskiego i jest przygotowana dokumentacja do wystąpienia do starosty lubartowskiego.

 

 

UCHWAŁY, UCHWAŁY…

 

Imię dla Biblioteki Miejskiej

Jako pierwszą zajęto się decyzją w sprawie nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim oraz uchwalenia jej statutu. Na patrona instytucji wybrano postać Zenona Przesmyckiego- poety i literata urodzonego w Radzyniu. Radni jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli tę uchwałę.

 

Zmiany w strefie płatnego parkowania

Następnie debatowano nad zmianą uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. Stosunkiem głosów 10 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące” radni ustalili, że opłata za parkowanie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00; za pierwsze 30 minut w pierwszej godzinie parkowania zapłacimy 1,00 zł natomiast za każdą godzinę- 2,00 zł; parkowanie samochodów przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej i postój aut konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych będzie bezpłatne- warunkiem jest posiadanie karty parkingowej; za nieuiszczenie należności- w tym za wpłatę w zaniżonej wysokości lub przekroczenie czasu parkowania- pobiera się kwotę dodatkową- 25 zł.

Walka z rakiem szyjki macicy

Trzecia w kolejności była uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Miasta Radzyń Podlaski w 2010 roku Profilaktycznego programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. Głównym celem Programu jest zapobieganie zachorowaniom na ten typ nowotworu wśród populacji dziewcząt w wieku 11 i 14 lat poprzez wykonanie szczepień ochronnych. Ponadto realizacja Programu ma na celu uświadomienie społeczności lokalnej znaczenie pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy oraz w późniejszym etapie badań cytologicznych. Osoby, które bezpośrednio dotyczy Program, to dziewczęta na stałe zameldowane w Radzyniu Podlaskim. Programem zostanie objęta populacja dziewcząt, które urodziły się w 1996 i 1999 roku. Zakłada się, że w 2010 roku przy zapewnieniu równego dostępu do świadczeń, przewidywana liczba uprawnionych do objęcia Programem wyniesie 180 osób. Realizacja Programu polega na:

- przeprowadzeniu akcji informacyjno- edukacyjnej

- uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień

- badaniu lekarskim i kwalifikacji do szczepienia

- wykonaniu pełnego cyklu szczepienia (3 dawki)

- dokonaniu stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej

Koszt szczepionki (3 dawki) będzie finansowany w 100 % z budżetu Miasta. Program będzie realizowany do 1 grudnia 2010 z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Radni jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli tę uchwałę.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

I znów jednomyślność zapanowała wśród naszych decydentów. Wynikiem 14 głosów „za” przyjęto uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Celem projektu jest:

- zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych

- określeni kierunków lokalnych działań zmierzających do zapobiegania bądź zmniejszania rozmiarów negatywnych zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu

- zwiększanie dostępności i skuteczności terapii oraz możliwości radzenia sobie z już istniejącymi problemami alkoholowymi

- zakreślenie współdziałania instytucji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką oraz rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- czuwanie nad prawidłowością sprzedaży napojów alkoholowych.

Program Miejski obejmuje zadania zgrupowane w następujących działaniach:

- w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży

- w zakresie profilaktyki dla dorosłych

- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w stosunku do osób uzależnionych

- w stosunku do osób współuzależnionych na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie

- w zakresie kontrolowania prawidłowości stosowania zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

Na sfinansowanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych przeznacza się środki przewidziane w budżecie miasta na 2010 rok.

Przeciwdziałanie narkomanii

Uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok radni przyjęli również jednogłośnie (14 „za”).

Koordynatorem tego Programu jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem jest:

- rozpoczęcie procesu edukacji szerokich warstw społecznych, polegającego na dostarczeniu fachowej wiedzy wszystkim zainteresowanym jednostkom i instytucjom na temat zagrożeń związanych z narkomanią,

- rozpoczęcie tworzenia systemu informacji dla osób uzależnionych od narkotyków o formach pomocy dostępnych na terenie całego województwa,

- organizowanie różnorodnych form zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.

Zadania Programu to:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

- wspomaganie zadań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok będzie również realizowany przez Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu.

Źródłem finansowania zadań ujętych w programie są dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

 

Zmiana granic okręgów wyborczych

W myśl uchwały dokonuje się zmian w podziale miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do następnych kadencji po bieżącej. Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowały pozytywnie. Natomiast Komisja Oświaty i Kultury opiniowała negatywnie. W stanowisku Komisji pojawił się też wniosek, aby zamiast dokonywać nowego podziału na okręgi wyborcze, wprowadzić w dotychczasowym podziale zmiany [zaproponowane  przez Komisję]. Radny Adam Adamski zapytał: kto jest autorem nowego podziału? Poza tym przypomniał, że Wojewódzki Komisarz Wyborczy zwrócił uwagę na to, że w niektórych okręgach jest przerost liczby mieszkańców i należy dokonać korekty. „Natomiast z tego co nam tu przedstawiono- po raz kolejny w tej kadencji- dokonano w zasadzie nowego podziału na okręgi wyborcze miasta. Chciałbym się odnieść do okręgu, z którego jestem radnym. Otóż tak się składa, że w tym roku mamy 20- lecie samorządu i w ciągu tych lat w okręgu nr 3- jedną z głównych ulic jest Warszawska, która nigdy nie była tak dzielona jak w tej propozycji. Jak również ulica Bohaterów, która teraz również jest w okręgu nr 3. (…) Istnieje zasada stałości okręgów wyborczych i ona ewidentnie została złamana. To tak jakby po raz pierwszy wybory samorządowe przeprowadzać i wprowadzać nowe formy.”- powiedział Adamski.

Radny Zdzisław Woś, który poinformował, że radni z Klubu Razem dla Radzynia będą głosować przeciw tej uchwale. „Ta uchwała właściwie różni się tylko granicami, natomiast co do zasady jest taka sama jak ta, która została uchylona. Czyli narusza prawo stałości okręgów wyborczych, gdyż dzieli te okręgi na wielomandatowe i jednomandatowe- na co również wskazywała Państwowa Komisja Wyborcza w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady z 15 stycznia 2010 roku. (…)”- wyjaśnił Zdzisław Woś.

Burmistrz Witold Kowalczyk również zabrał głos w tej sprawie: „Myślę, że tak jak Przewodniczący był uprzejmy zauważyć, jest to prawo dopuszczalne. Decyzja będzie należała do Komisarza. Opozycja ma prawo do swojego spojrzenia.”

Przewodniczący Jacek Piekutowski dodał, że : „ Przy poprzedniej uchwale, Komisarz Wyborczy zarzucił nam, że obwody do głosowania, które zaproponowaliśmy wprowadzają pewien bałagan: wielu mieszkańców musiałoby głosować w innych punktach wyborczych. Przy dzisiejszej uchwale, nawet jeden mieszkaniec miasta nie będzie głosował w innym lokalu wyborczym. (..) Ustawa mówi wprost, kiedy można dokonać zmian w okręgach wyborczych.”

Wykaz numerów, granic okręgów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych przedstawia się następująco:

1. Ulice:  Chopina, Kleeberga, Korczaka, Lotnicza, Paderwskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Wisznicka(od ronda WIN do ul. Kleeberga), Zabielska (od początku do ul. Kleeberga), Zarodki. Siedziba Komisji: Filia Nr 1 Przedszkola Miejskiego ul. Brata Chmielowskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 416.

2. Ulice: Cicha, Koszary, Nowa, Norwida, Przesmyckiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Witkiewicza, Wojska Polskiego, Zabielska (od ul. Kleeberga). Siedziba Komisji: Filia Nr 1 Przedszkola Miejskiego ul. Brata Chmielowskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 305.

3. Ulice: Akacjowa, Chełmońskiego, Dębowa, Lubelska, Malczewskiego, Matejki, Polna, Powstania Styczniowego, Wisznicka (od ronda WIN do końca), Wyspiańskiego, Zielona. Siedziba Komisji: Gimnazjum Nr 2 ul.Sitkowskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 161.

4. Ulice: Broniewskiego, Brzechwy, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Lipińskiego, Mickiewicza, Orzeszkowej, Prusa, Reja, Słowackiego, Tysiąclecia, Żeromskiego. Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Sitkowskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 273.

5. Ulice: Baczyńskiego, Leś na, Lisowskiego, Męczenników Podlaskich, Osiedlowa, Podlaska, Reymonta, Sitkowskiego, Zbulitowska.  Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Sitkowskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 096.

6. Ulice: Kazimierza Jagiellończyka nr: 1,3,5. Siedziba Komisji: Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 ul.Brata Chmielowskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 084.

7. Ulice: Brata Alberta Chmielowskiego nr :1,2,5,6, Kazimierza Jagiellończyka nr: 2,4. Siedziba Komisji: Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 ul.Brata Chmielowskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 791.

8. Ulice: Spółdzielcza. Siedziba Komisji: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Wyszyńskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 241.

9. Ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Siedziba Komisji: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Wyszyńskiego. Liczba mieszkańców w okręgu: 933.

10. Ulice: Bulwary, Chomiczewskiego,Nadrzeczna, Plac Potockiego. Siedziba Komisji: Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Bulwary. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 208.

11. Ulice: Bohaterów (od ul.Warszawskiej do ul. Konstytucji 3 Maja), 11 Listopada, Ogrodowa, Ostrowiecka (bez osiedla DOM), Warszawska (od początku do ul. Bohaterów). Siedziba Komisji: Urząd Miasta ul.Warszawska. Liczba mieszkańców w okręgu: 812.

12. Ulice: Bohaterów (od ul. Konstytucji 3 Maja do końca), Czerśniowa, Kocka, Konstytucji 3 Maja, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Truskowkowa, Wiśniowa, Warszawska(od ul. Bohaterów do końca). Siedziba Komisji: Urząd Miasta ul.Warszawska. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 130.

13. Ulice: Gwardii, Koś ciuszki, Ostrowiecka 57,58 (bloki SM DOM). Siedziba Komisji: Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Armii Krajowej. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 019.

14. Ulice: Aleja Kasztanowa, Armii Krajowej, Dąbrowskiego, Grobla Paradna, Jana Pawła II, Krysińskiego, Parkowa, Partyzantów, Pocztowa, Rynek, Spokojna , Traugutta, Zamkowa. Siedziba Komisji: Radzyński Oś rodek Kultury i Rekreacji ul. Jana Pawła II. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 087.

15. Ulice: Brzostówiecka, Budowalnych, Lendzinek I, Lendzinek II, Międzyrzecka, Nadwitnie, P łudzińska, Pomiarowa, Powstańców Styczniowych, Targowa, Witosa. Siedziba Komisji: Radzyński Oś rodek Kultury i Rekreacji ul. Jana Pawła II. Liczba mieszkańców w okręgu: 1 012.

W efekcie głosowania wniosek Komisji Oświaty i Kultury został odrzucony stosunkiem głosów 6 „za”, 8 „przeciw”. Natomiast cała uchwała została przyjęta: 8 „za”, 6 „przeciw”.

Jest teraz analizowana przez Komisarza Wyborczego.

Zmiana granic obwodów wyborczych

Uchwała w tej sprawie została przyjęta większością głosów: 8 „za”, 1 „przeciw”, 5 „wstrzymujących”. Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Komisja Rozwoje Gospodarczego Miasta zaopiniowały pozytywnie, natomiast Komisja Oświaty i Kultury- negatywnie.

Zmian w podziale na obwody dokonano w związku z modyfikacją okręgów wyborczych. W uzasadnieniu przeczytamy, że granice obwodów w stosunku do roku 1996 pozostają bez zmian. Inna jest tylko liczba mieszkańców w poszczególnych obwodach wynikająca z naturalnego ruchu mieszkańców miasta. Dopisana została Grobla Paradna do obwodu nr 9, pomimo tego, że nikt nie jest tam zameldowany, lecz figuruje w wykazie ulic miasta. Uchwałę dostosowuje się do nowego podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze.

Wykaz numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych przedstawia się następująco:

1. Ulice: Chopina, Cicha, Kleeberga, Korczaka, Koszary, Lotnicza, Moniuszki, Nowa, Norwida, Paderewskiego, Przesmyckiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Wisznicka (od ronda WIN do Kleeberga), Witkiewicza, Wojska Polskiego, Wybickiego, Zabielska, Zaródki. Siedziba Komisji: Filia nr 1 Przedszkola Miejskiego ul. Brata Alberta Chmielowskiego. Liczba mieszkańców w obwodzie: 2 721.

2. Ulice: Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Leśna, Lipińskiego, Lisowskiego, Męczenników Podlaskich, Mickiewicza, Orzeszkowej, Osiedlowa, Podlaska, Prusa, Reja, Reymonta, Sitkowskiego, słowackiego, Tysiąclecia, Zbulitowska, Żeromskiego. Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Sitkowskiego. Liczba mieszkańców w obwodzie: 2 369.

3. Ulice: Akacjowa, Chełmińskiego, Dębowa, Klonowa, Lubelska, Malczewskiego, Matejki, Wisznicka (od ronda WIN do końca), Powstania Styczniowego, Polna, Wyspiańskiego, Zielona. Siedziba Komisji: Gimnazjum nr 2 ul. Sitkowskiego. Liczba mieszkańców w obwodzie: 1 161.

4. Ulice: Kardynała Wyszyńskiego, Spółdzielcza. Siedziba Komisji: Radzyński Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego. Liczba mieszkańców w obwodzie: 2 175.

5. Ulice: Kazimierza Jagiellończyka nr 1, 2, 3, 4, 5, Brata Alberta Chmielowskiego nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siedziba Komisji: Filia Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Chmielowskiego. Liczba mieszkańców w obwodzie: 1 875.

6. Ulice: Bohaterów, Czereśniowa, Kocka, Konstytucji 3 Maja, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Ogrodowa, Ostrowiecka (bez osiedla DOM), Porzeczkowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Warszawska, Wiśniowa, 11 Listopada. Siedziba Komisji: Urząd Miasta ul. Warszawska 32. Liczba mieszkańców w obwodzie: 1 942.

7. Ulice: Bulwary, Chomiczewskiego, Nadrzeczna, Plac Potockiego. Siedziba Komisji: Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy os. Bulwary. Liczba mieszkańców w obwodzie: 1 207.

8. Ulice: Armii Krajowej, Gwardii, Kościuszki, Ostrowiecka (osiedle DOM), Pocztowa, Traugutta. Siedziba Komisji: Przedszkole Miejskie ul. Armii Krajowej. Liczba mieszkańców w obwodzie: 1 284.

9. Ulice: Aleja kasztanowa, Brzostówiecka, Budowlanych, Dąbrowskiego, Grobla Paradna, Jana Pawła II, Krasińskiego, Lendzinek I, Lendzinek II, Międzyrzecka, Nadwitnie, Parkowa, Partyzantów, Plac Wolności, Płudzińska, Pomiarowa, Powstańców Styczniowych, Rynek, Spokojna, Targowa, Witosa, Zamkowa. Siedziba Komisji: Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Jana Pawła II. Liczba mieszkańców w obwodzie: 1 834.

 

Na ustalenia Rady Miasta w obu powyższych kwestiach, wyborcom- w liczbie co najmniej 15- służy prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej, w terminie 5 dni od daty podania uchwał do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na

terenie Miasta.

 

Zmiany w budżecie Miasta na 2010 rok

W planie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:

- zwiększenie dotacji na zadania własne (pomoc państwa w zakresie dożywiania) o 239 000 zł

- zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Finansów 73 109 zł

- zwiększenie dochodów o dotację z PERON na zakup samochodu o 50 000 zł

- zmniejszenie dochodów z tytułu środków budżetu Państwa na inwestycje drogowe o 334 148,20 zł oraz w związku z likwidacją gminnych gminnych miejskich funduszy ochrony środowiska zmienia się klasyfikacyjnie dochody z tego tytułu.

Zmiany w planie wydatków są konsekwencją zmian dochodowych oraz wnioskowanych do wprowadzenia w planach inwestycyjnych.

W wyniku uchwały dochody budżetu miasta wynoszą 37 095 461, 18 (z tego: majątkowe- 5 228 760,18 zł; bieżące- 31 866 701,00 zł w tym dochody z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska w kwocie 88 093,25 zł). A wcześniej było: 37 140 609,38 zł (z tego: dochody majątkowe 5 602 908,38 zł; dochody bieżące 31 537 701 zł). Natomiast wydatki budżetu miasta wynoszą 45 668 619,41 zł (z tego: wydatki majątkowe- 14 890 226,21 zł; wydatki bieżące- 30 778 393,32 zł w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej- 90 000 zł). A wcześniej było: 45 713 767,61 zł (z tego: wydatki majątkowe 15 174 374,41 zł; wydatki bieżące 30 539 393,20 zł).

Radni jednomyślnie (14 „za”) przyjęli tę uchwałę.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Wojewoda Lubelski, powierzając Miastu Radzyń Podlaski obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta, przeznaczył na ten cel na 2010 rok dotację celową w kwocie 3 700 zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski stosownego porozumienia po podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wyżej wymienionych zadań z zakresu administracji rządowej.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 „za”).

 

Taryfa za wodę i ścieki

Ostatnia dyskutowana uchwała dotyczyła zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała uchwałę negatywnie. Burmistrz wniósł dwie poprawki (zmniejszył wysokość opłaty).

Jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę:

- opłata za dostawę wody dla gospodarstw domowych i innych odbiorców wynosi 2,68 zł/m3 (netto)

- opłata abonamentowa za wodomierz DN 15- 20 mm dla gospodarstw domowych i innych odbiorców wynosi 3,00 zł/miesiąc (netto)

- opłata abonamentowa za wodomierz DN 25- 40 mm dla gospodarstw domowych i innych odbiorców wynosi 12,00 zł/miesiąc (netto)

- opłata abonamentowa za odczyt, kontrolę i rozliczenie wodomierza dodatkowego służącego do określenia bezzwrotnie zużytej wody w procesie technologicznym lub użytej do podlewania ogródków w okresie od kwietnia do września, w tym również wodomierza jako podlicznika wynosi 2,00 zł/miesiąc (netto).

Jeśli chodzi o odprowadzanie ścieków:

- opłata za przyjęcie ścieków gospodarstw domowych wynosi 3,66 zł/m3 (netto)

- opłata za przyjęcie ścieków innych odbiorców wynosi 6,01 zł/m3 (netto)

- opłata abonamentowa za odczyt, kontrolę i rozliczenie wodomierza dodatkowego służącego do określenia bezzwrotnie zużytej wody w procesie technologicznym lub użytej do podlewania ogródków w okresie od kwietnia do września, w tym również podliczników wynosi- dla gospodarstw domowych i innych odbiorców- 2,00 zł/miesiąc.

Stosunkiem głosów: 8 „za”, 4 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”, uchwała została przyjęta.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Burmistrz rozpoczął od odpowiedzi na pytanie dotyczące ekspertyzy budynku przy ulicy Armii Krajowej. Ekspertyza jest negatywna. Rzeczoznawca, przy ocenie, zwrócił uwagę na bardzo zły stan drewnianych stropów, które należałoby wymienić.

Następnie Kowalczyk odniósł się do pytania o trzy pomieszczenia, które zostały zwolnione przez Archiwum Państwowe. „Jedno z nich jest już użyczone Stowarzyszeniu STUK- PUK, kolejne dwa czekają na podpisane stosownych umów. (…) Jest więcej chętnych niż pomieszczeń. Chcę dodać, że Archiwum Państwowe po rezygnacji z części pomieszczeń, podpisało nową umowę i nie ma żadnych zagrożeń.”- powiedział Kowalczyk.

W odpowiedzi na pytanie radnego Wosia odnośnie opłat w przedszkolu, usłyszeliśmy od burmistrza, że wyjaśnienie pisemne przedstawi dyrektor placówki.

 

Wolne wnioski

Głos zabrał radny Zdzisław Woś i nawiązał do pisma skierowanego przez pracowników Zakładu Lider: „Rzeczywiście, tam jest bardzo duży problem dla pracowników Zakładu jak również dla mieszkańców i innych, którzy poruszają się po drodze przy Liderze. Być może udałoby się nawiązać rozmowę z właścicielami obydwu zakładów w celu współfinansowania takiego przedsięwzięcia jak parking.”

Radny Adam Adamski zapytał, w jaki sposób będzie ogłoszona uchwała w sprawie zmiany okręgów wyborczych. „Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicach Urzędu Miasta”- wyjaśnił Kowalczyk.

Natomiast radny Mieczysław Zając wnioskował, aby z kwoty przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych, wykonać przynajmniej część chodnika wzdłuż niedawno odnowionych grobów żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym. Zając podziękował burmistrzowi za realizację jego wniosku dotyczącego zwolnienia z opłat parkingowych na ulicy Ostrowieckiej, osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.

 

Burmistrz w sprawie parkingu przy Liderze

 

„Z właścicielem zakładu przetwórstwa, czyli chłodni mówiąc potocznie, prowadzone będą rozmowy. Nie wyraził zgody na zmianę czy zamianę terenu. (…) Jak państwo pamiętacie zaczęliśmy zasypywać zbiorniki (tak zwane dawne glinianki), bo tam jest prawie 0,5 ha naszego terenu. I jest jeszcze drugi staw prostokątny- przy samym zalewie. I tez mamy na to ekspertyzę i zgodę, że się nic nie dzieje i nic się nie będzie działo, jeżeli go zasypiemy. Myślę, że decyzja o podjęciu stosownych działań już dojrzała. Musielibyśmy oczywiście dokonać zmian w budżecie.”- wyjaśnił burmistrz.

Witold Kowalczyk odpowiedział też na wniosek radnego Zająca a propos wykonania chodnika wzdłuż grobów żołnierzy: „To jest niemożliwe panie radny, aby wykonać to z dotacji od Wojewody. To jest kwota celowa na konkretne zadania. Ale zapisujemy ten wniosek panie radny i myślę, że przy realizacji tych inwestycji, które w tym roku są zaplanowane, to jesteśmy w stanie wygospodarować- już po zakończeniu tych głównych- taką kwotę, aby przynajmniej zacząć.”

{morfeo 275}

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.