Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 31 stycznia 2023 imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan

NIK ma zastrzeżenia po kontroli w PEC-u

Mariusz Szczygieł   
poniedziałek, 14 listopada 2022 06:00

PEC w Radzyniu PodlaskimNIK skontrolował 4 z 8 spółek komulanych w województwie lubelskim, które wytwarzały ciepło w wyniku spalania węgla. Jedą z nich był radzyński PEC.

Kontrola dotyczyła lat 2018-2021. Głównym jej celem było sprawdzenie, czy gminne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (PEC) działające w województwie lubelskim dotrzymywały obowiązujących standardów emisyjnych oraz zapewniły prawidłową eksploatację instalacji i urządzeń ograniczających nadmierną emisję pyłów i gazów. W kontroli zbadano również zawieranie i realizację umów na dostawy węgla, realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, sytuację ekonomiczno-finansową w aspekcie możliwości realizacji statutowych zadań, a także przestrzeganie przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych.

PEC-e przestrzegały obowiązujących standardów emisyjnych oraz zapewniły prawidłową eksploatację instalacji i urządzeń ograniczających emisję pyłów i gazów. Nieprawidłowości dotyczyły jednak innych skontrolowanych obszarów.

Zakupy węgla

1. Radzyński PEC przeprowadził 3-krotnie postępowanie na zakup węgla z naruszeniem wewnętrznych regulacji. W trzech umowach w niewystarczający sposób zabezpieczono interesy spółki.

2. Nie określono mierników dla jednego z kryteriów oceny ofert (współpraca oferenta z zamawiającym) w postępowaniach na dostawę węgla przeprowadzanych w latach 2018–2020. Tym samym przyznanie punktów oferentom za to kryterium było wynikiem subiektywnej oceny członków komisji przetargowej i mogło prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. W postępowaniu z 2019 r. zastosowane kryterium 5 proc. za doświadczenie we współpracy z zamawiającym było decydujące i skutkowało tym, że spółka zakupiła węgiel od dotychczasowego dostawcy po cenie wyższej (o 52 tys. zł) od najniższej oferty złożonej w tym postępowaniu.

3. Nie naliczono (lub zaniżono naliczanie) kar umownych dostawcom węgla. Chodzi o ponad 200 tys. zł w przypadku PEC Radzyń Podlaski. Przyjęty sposób rozliczenia roszczeń z tytułu kar umownych bez wystawiania not obciążeniowych (tj. obniżenie ceny netto dostarczonego miału węglowego poprzez jej pomniejszenie o wysokość należnych spółkom kar umownych w fakturach korygujących wystawionych przez dostawców węgla) wywarł skutki podatkowe po stronie dostawców węgla, powodując zmniejszenie podatku od towarów i usług o łączną kwotę 84,5 tys. zł. Ten sposób rozliczenia mógł prowadzić do zmniejszenia wykazywanych przez dostawców przychodów podlegających opodatkowaniu. Oprócz tego wywarło to również skutki w rozliczeniach radzyńskiego PEC-u z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych poprzez zaniżenie przychodu spółek o kwoty stanowiące wartość kar umownych;
- podatku od towarów i usług poprzez niezasadne obniżenie podatku naliczonego w związku z przyjęciem nieprawidłowo wystawionych faktur korygujących.
W ocenie NIK, powyższe nieprawidłowości świadczą o niewystarczającym nadzorze nad zawieraniem i realizacją umów na dostawy węgla przez zarząd spółki.

4. Nie egzekwowano od dostawców certyfikatów jakości węgla.

Inwestycje

W odniesieniu do budowy elektrociepłowni gazowej, kontrola wykazała, że Zarząd PEC Radzyń Podlaski zawierając umowę na realizację tego zadania zaciągnął zobowiązanie o wartości przekraczającej limit zobowiązań, określony uchwałą wspólników spółki. Od wykonawcy nie wyegzekwowano złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiadającego zmienionym terminom realizacji zadania, na etapie trwających prac budowlanych.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych

Członkom zarządów PEC przysługiwało oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego wynagrodzenie zmienne, uzależnione od realizacji celów zarządczych. Nieprawidłowości w tym obszarze dotyczyły wypłacenia Prezesowi Zarządu PEC Radzyń Podlaski wynagrodzenia zmiennego za 2020 r. w kwocie 9,4 tys. zł pomimo nieosiągnięcia wymaganego poziomu realizacji celów zarządczych.

W wyniku kontroli Prezes NIK skierował do Ministra Finansów powiadomienie w związku z przyjętym przez PEC Radzyń Podlaski sposobem rozliczenia dostaw węgla. W odpowiedzi Zastępca Szefa KAS poinformował o prowadzonych czynnościach analitycznych we wskazywanej przez Prezesa NIK sprawie, których wyniki będą podstawa do podjęcia stosownych działań o charakterze prewencyjno-kontrolnym, w celu zminimalizowania dalszego występowania nieprawidłowości.

Pełne wystąpienie pokontrolne NIK znajdziecie tutaj (43 strony)

 

Komentarze  

 
#1 Nik-o ponad prawemJan_32 2022-11-14 10:17
i tak NIK z tego nie będzie. Kontrola wykazała, jest raport a konsekwencje? Będą albo i nie. Temat zostanie rozciągnięty w czasie i za rok nikt o tym już nie będzie pamiętał.
 
 
#2 nazwiskaP.K. 2022-11-14 10:23
Kto jest winny i z jakiej partii? Czy to przypadek, że prezes PEC nagle ucieka na emeryturę? PiS okrada mieszkańców Radzynia!!!
 
 
#3 RE: NIK ma zastrzeżenia po kontroli w PEC-uWuk 2022-11-14 15:09
Alarmujące wyniki sondażu! Będzie płacz i zgrzytanie zębów za kilkanaście lat, gdy się ludzie połapią że UE polega na tym że prąd, ogrzewanie, żywność, budynki i transport mają być droższe, górnictwa, hodowli czy normalnych aut ma nie być, a rząd nad Wisłą o żadnej z tych rzeczy od 20 lat nie decyduje.
nczas.com/.../...
 
 
#4 geriatria ?waluś 2022-11-14 21:07
w Radzyniu tego jest wiele więcej nie tylko w PEC ale np PUP,bibloteka ,starostwo pzdl itd ,itp ale to nie afery P.K
 
 
#5 RE: NIK ma zastrzeżenia po kontroli w PEC-uWuk 2022-11-15 07:52
Miałem kontrolę NIK-u i jakoś afer nie wykryła. Ale gdyby NIK zrobił kontrolę rządu to by dopiero było.
 
 
#6 Pompa Ciepła ...Mar Pol 2022-11-20 16:57
Pompa ciepła na czas emerytury dla Prezesa za czas pracy w ,fabryce ciepła'' Prezesie Zarządu PEC Radzyń Podlaski z wynagrodzenia zmiennego za 2020 r. w kwocie 9,4 tys. zł pomimo nieosiągnięcia wymaganego poziomu realizacji celów zarządczych powinien Pan zrezygnować, ale do tego potrzeba ... odwagi
 
 
#7 RE: NIK ma zastrzeżenia po kontroli w PEC-uSunny 2022-11-24 17:16
Jak prezes ma zrezygnować? Przecież to zagorzały pisior przyspawany do korytac
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.