Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 1 października 2022 imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz

PRZEŁAMAĆ NIEMOC 2012

REKLAMA   
niedziela, 01 kwietnia 2012 07:00

Przełamać niemoc

„PRZEŁAMAĆ NIEMOC"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim już czwarty rok z powodzeniem realizuje projekt systemowy pn.: „PRZEŁAMAĆ NIEMOC". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do zatrudnienia. Realizacja projektu posiada wartość dodaną, którą stanowi bardziej kompleksowa i skuteczna praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych.

UCZESTNICY:

Działania prowadzone w projekcie są skierowane do osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu radzyńskiego, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych lub posiadających status osoby bezrobotnej/nieaktywnej zawodowo.

W 2012 roku wsparcie otrzyma 25 osób.

DZIAŁANIA:

Dla uczestników projektu systemowego przewidziano działania z zakresu aktywnej integracji:

- INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ - organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego. Zadaniem aktywizacji społecznej jest wykształcenie umiejętności, które pozwolą sprawnie funkcjonować w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, rówieśniczym i zawodowym. Planowany termin – kwiecień 2012r.

- INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ - w ramach tego działania każdy uczestnik skorzysta z rehabilitacji podczas pobytu na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu.

Planowany termin - maj 2012r.

- INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ - skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - szkolenie komputerowe z obsługą internetu. Planowany termin – lipiec/sierpień 2012r.

- INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – usługa wspierająca aktywizację zawodową – dwudniowe spotkania z doradcą zawodowym (planowany termin – wrzesień 2012r.).

W ramach projektu PCPR zapewnia uczestnikom catering na kursie zawodowym i spotkaniach z doradcą zawodowym oraz dojazd na turnus rehabilitacyjny.

Osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności PCPR umożliwi korzystanie z usług asystenta osób niepełnosprawnych.

 

Tekst promocyjny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL

 

Przełamać niemoc