Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 25 czerwca 2019 imieniny: Łucji, Wilhelma

Kolejny strajk w szpitalu? Interpelacja radnego do starosty radzyńskiego

Redakcja   
piątek, 11 stycznia 2019 08:00

Radny Rady Powiatu Jakub JakubowskiWczoraj (10.01), na naszą redakcyjną skrzynkę mailową dotarła wiadomość od radnego Rady Powiatu Jakuba Jakubowskiego.

W załączniku otrzymaliśmy interpelację kierowaną przez niego do Szczepana Niebrzegowskiego, starosty Powiatu Radzyńskiego, napisaną w imieniu techników pracowni RTG z radzyńskiego szpitala. Radny informuje o żądaniach z jakimi Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, działająca w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim wystąpiła do zarządu szpitala. Głównym powodem ich działań jest brak podwyżek w sektorze ich działalności, zwiększenie godzin pracy oraz brak dopłat za pracę w godzinach nocnych.

Żądają oni: podwyższenia wynagrodzenia o 950 złotych brutto, dodatku dla technika diagnostyki medycznej wykonujących pracę na rzecz SOR-u w wysokości 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za pracę w godzinach nocnych w wysokości 65% wynagrodzenia oraz za pracę w niedziele i święta w wysokości 45% wynagrodzenia oraz reorganizacji pracy, by w porze nocnej jeden medyk pracował na jednym aparacie.

Z powodu braku porozumienia z dyrekcją szpitala radny Jakub Jakubowski w imieniu techników pracowni RTG zwrócił się do organu prowadzącego, czyli do starosty. Pracownicy radzyńskiego szpitala twierdzą, że ich zarobki są na poziomie pracownika fizycznego i jeżeli sytuacja się nie zmieni zamierzają rozpocząć strajk. Radny Rady Powiatu w interpelacji napisał: „Wracając do sytuacji w naszym Szpitalu, zgodnie z zapowiedzią, brak realizacji zgłoszonych postulatów w wyznaczonym terminie, oznaczał, iż w szpitalu w Radzyniu Podlaskim z mocy prawa powstanie spór zbiorowy, którego rozwiązania pracownicy domagać będą się w trybie i na zasadach cyt. wyżej ustawy z dnia 23 maja 1991 r. W związku z otrzymaną od Dyrektora Szpitala odmową spełnienia żądań Zakładowej Organizacji Związkowej i podpisaniem protokołu rozbieżności w dn. 26 11. 2018 r., powstanie sporu zbiorowego stało się faktem. Przedłużanie się istniejącej sytuacji może zagrozić funkcjonowaniu szpitala w Radzyniu Podlaskim. Pracownia RTG stanowi bowiem kluczowy element w diagnostyce medycznej”.

Poniżej prezentujemy pełną treść interpelacji:


INTERPELACJA

W sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim a Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii.

Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, działająca w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, na podst. art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55 poz. 236 z późn. zm.), wystąpiła do pracodawcy z żądaniami dotyczącymi zbiorowych praw i interesów grupy techników diagnostyki medycznej, zatrudnionych w Szpitalu w Radzyniu Podlaskim (pismo z dn. 19 lipca 2018 r.).

Żądają m. in.:

1. Podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego techników diagnostyki medycznej 950 złotych brutto.

2. Dokonania zmiany w organizacji procesów pracy gwarantującej zatrudnienie w porze nocnej jednego technika na jeden aparat diagnostyki medycznej

3. Wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zasad wynagradzania za pracę poprzez: - ustalenie odrębnego od innych składników wynagrodzenia i oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatku dla technika diagnostyki medycznej wykonujących pracę na rzecz SOR-u w wysokości 20% jego wynagrodzenia zasadniczego - wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zasad wynagradzania za pracę w godzinach nocnych, niedziele i święta poprzez ustalenie, odrębnych od innych składników wynagrodzenia i oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatków w postaci: dodatku za pracę w godzinach nocnych w wysokości 65% wynagrodzenia oraz za pracę w niedziele i święta w wysokości 45% wynagrodzenia.

PROBLEM DYSPROPORCJI W ZAROBKACH DOTYCZY NIE TYLKO TECHNIKÓW RTG ALE RÓWNIEŻ PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I FIZJOTERAPEUTÓW.

WSZYSTKIE TE GRUPY ZAWODOWE MEDYCZNE ZOSTAŁY POMINIĘTE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W OSTATNIM ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM WZROSTU WYNAGRODZEŃ W SŁUŻBIE ZDROWIA.

Technicy diagnostyki medycznej, zatrudnieni w radzyńskim szpitalu nie są odosobnieni w swoich żądaniach. 12.11.2018 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii poinformował Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego, o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcami struktur związku żądając m.in. podwyżek dla techników diagnostyki medycznej na tym samym poziomie, o którym mowa wyżej. Cytując: „Ponadto w przypadku nieuwzględnienia naszych żądań uprzedzamy o możliwości ogłoszenia strajku. Brak realizacji naszych żądań lub nie podjęcie rokowań w podanym terminie oznacza, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii uzyska po upływie 14 dni uprawnienia do czynnej Akcji Strajkowej bez konieczności wyczerpywania procedur określonych w powołanej powyżej ustawie o rozwiązywania sporów zbiorowych."

Wracając do sytuacji w naszym Szpitalu, zgodnie z zapowiedzią, brak realizacji zgłoszonych postulatów w wyznaczonym terminie, oznaczał, iż w szpitalu w Radzyniu Podlaskim z mocy prawa powstanie spór zbiorowy, którego rozwiązania pracownicy domagać będą się w trybie i na zasadach cyt. wyżej ustawy z dnia 23 maja 1991 r.

W związku otrzymaną od Dyrektora Szpitala odmową spełnienia żądań Zakładowej Organizacji Związkowej i podpisaniem protokołu rozbieżności w dn. 26 11. 2018 r., powstanie sporu zbiorowego stało się faktem. Przedłużanie się istniejącej sytuacji może zagrozić funkcjonowaniu szpitala w Radzyniu Podlaskim. Pracownia rtg stanowi bowiem kluczowy element w diagnostyce medycznej.

Przypomnę, że ciężkie warunki pracy techników diagnostyki medycznej zatrudnionych w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim były przedmiotem rozmów na linii pracownicy-dyrektor już wielokrotnie.

W maju 2014 r. wydłużono czas pracy techników rtg. Umożliwiły to dyrekcjom szpitali zmiany w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Technicy rtg, fizjoterapii oraz pracownicy prosektoriów, ze względu na szkodliwe warunki pracy, do tego momentu mieli skrócony czas pracy do 5 godzin dziennie. Od lipca 2014 r. weszła w życie cytowana wyżej zmieniona ustawa, która wydłuża ten czas do 7 godz. 35 min. O wprowadzanych zmianach było wcześniej głośno od prawie trzech lat, pracownicy zdążyli się już oswoić z tą myślą, byli jednak przekonani, że będzie to związane z podwyżką płac. W Radzyniu tak się nie stało.

W konsekwencji wcześniejsza stawka godzinowa wynosząca ok 15 zł zmniejszona została do 10 zł za godzinę. A co za tym idzie technicy rtg, wykonujący specjalistyczną, trudną i odpowiedzialną pracę zarabiają na poziomie niewykwalifikowanego pracownika fizycznego.

Aktualnie w Pracowni Radiologicznej zatrudnionych jest 10 techników elektroradiologii. Badań diagnostycznych wykonywanych przez techników elektroradiologii jest bardzo dużo i sukcesywnie przybywa. Technicy rtg chcieliby, aby ich praca została doceniona w radzyńskim szpitalu. W szpitalu pracują nie tylko lekarze, pielęgniarki, położne, ale także technicy rtg, dzięki pracy których możliwe jest wykonywanie praktycznie całej diagnostyki zgłaszających się do radzyńskiego szpitala. Niestety, jeśli chodzi o wynagrodzenie grupy techników rtg to jest ono nieproporcjonalnie niskie. Podstawa wynagrodzenia to stawka ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Dla porównania podstawa płacy w grupie pielęgniarek to stawka wyższa o tysiąc i więcej złotych.

Występując w imieniu tej grupy pracowniczej apeluję do Pana Starosty o bliższe przyjrzenie się sytuacji techników diagnostyki medycznej, zatrudnionych w radzyńskim szpitalu.

Ponieważ Powiat jest organem prowadzącym dla SPZOZ w Radzyniu, a Pan Starosta jest bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora Szpitala, zwracam się do Pana Starosty o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zarząd Powiatu Radzyńskiego wie o opisanym problemie i konsekwencjach wynikających z możliwej akcji strajkowej, podjętej przez techników diagnostyki medycznej? Jeśli tak, to jakie kroki podjęto albo zamierza się podjąć w celu rozwiązania opisanych problemów?

2. Czy ilość zatrudnionych w pracowni rtg pracowników jest wystarczająca do wykonywania wszystkich niezbędnych dla pracy szpitala badań oraz pełnienia dyżurów? Jeśli nie, to dlaczego nie możemy odpowiednio zadbać przynajmniej o te osoby, które znajdują zatrudnienie w radzyńskim szpitalu?

3. Czy inne grupy pracownicze występują z podobnymi żądaniami, czy dotyczy to wyłącznie osób zatrudnionych w pracowni rtg? Jeżeli tak, to które? Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w tej grupie, obecne zarobki zarówno techników rtg, jak i pozostałych grup oraz wysokość żądanych przez nich podwyżek.

4. Które grupy pracownicze zatrudnione w SPZOZ w Radzyniu otrzymały w ciągu ostatnich 4 lat podwyżki i w jakiej wysokości? Ilu pracowników łącznie objęty regulacje płacowe?

5. Czy podwyżki dla 10 pracowników, we wnioskowanej wysokości, w skali całego szpitala, stanowiłyby aż tak duże obciążenie dla Szpitala? Proszę o zestawienie wysokości rocznego wynagrodzenia pracowników rtg bez podwyżek i z wnioskowaną regulacją z wysokością funduszu płac szpitala.

6. Czy Dyrektor Szpitala w pełni korzystał z istniejących możliwości pozyskania dodatkowych przychodów z racji wykonywania odpłatnych i refundowanych badań specjalistycznych, w tym głównie tomografii? Jakie w tym kierunku poczyniono starania i jaki był ich efekt? 7. Jakie są na dzień dzisiejszy wpływy do budżetu Szpitala, wynikające z badań wspomnianych w pkt 5? 8. Co stoi na przeszkodzie, aby poszukując źródeł pokrycia podwyżek płac dla tej grupy pracowniczej nie skorzystać z możliwości wypracowania przez obsługiwane przez nich pracownie dodatkowych przychodów?

Z poważaniem

Jakub Jakubowski

Otrzymują: - Szczepan Niebrzegowski, Starosta Radzyński

Do wiadomości (przekazane drogą mailową): - Anna Kolbusz, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, - Zakładowa Organizacja Związkowa działająca przy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, - Cezary Staroń, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, - Marek Zawada, dyrektor SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim - Andrzej Klajda, kierownik Działu Diagnostyki Radiologicznej SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim - media.


Czy oznacza to, że będą kolejne strajki w radzyńskim szpitalu? Jak do tej interpelacji odniesie się starosta radzyński? Dowiemy się na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski

 

Komentarze  

 
#1 Panie Jakubowskiradon 2019-01-11 10:07
Czy nie pomylił Pan adresata ?
Myślę, ze ten problem powinien Pan rozwiązać z dyrektorem szpitala.
Złożenie interpelacji do Starosty to tak jak umycie rąk od istniejącego problemu.
Przecież wszyscy wiedzą, że dyrektor szpitala jest Pana opozycyjnym kolegą i to on w pierwszej kolejności winien rozwiązywać tą drastyczna sytuację.
Problem ten nie narósł obecnie, ale istniał kiedy starostą był kandydat na burmistrza posiadający w swoim sztabie wyborczym dyrektora szpitala.
Obarczanie odpowiedzialnością nowo powołanego starostę jest kary godne.
 
 
#2 HahaTaratara 2019-01-11 10:18
Niech Pan zadzwoni do swojego kolegi Kotwicy i Zawady i porozmawiajcie sobie o problemach jakie ma szpital i kto za nie odpowiada. Ta cała maskarada z uroczystym podpisywaniem umów podczas kampanii... Stwarzanie fałszywej rzeczywistości sytuacji szpitala. Dzisiaj człowieka, który dopiero co objął urząd obarcza się błędami obecnego dyrektora i poprzedniego starosty.
 
 
#3 Do Radnego Jakubowskiegoradzyński 2019-01-11 10:25
Jabukowski kłanie, kłanie, kłanie.
Otrzymał złe informacje od jednego związku, a wsporze zbiorowym są aż 6 ( słownie: sześć) związków zawodowych.
Będzie musiał wszystko sprostować i przeprosić wszyskich pracowników szpitala. Amen :sad:
 
 
#4 Spór zbiorowyJakub Jakubowski 2019-01-11 11:24
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych to ciasny gorset, który na wiele nie pozwala. Spór toczy się niby z pracodawcą (tu dyrektor szpitala) a kasa na wynagrodzenia pochodzi z NFZ, który nie chce dać pieniędzy. Sporu z NFZ prowadzić formalnie nie można, tak samo z ministerstwem. Ustawa jest krótka (7 str.), każdy może przeczytać. Aby o cokolwiek walczyć trzeba postawić żądania, zatrudnić mediatora, zorganizować arbitraż, referendum (z udziałem 50% pracowników zakładu pracy) i jeśli wszystko to się uda można strajkować. Myślicie, że to łatwe? Nie. Większość grup jest zbyt mało liczna i zwykle słaba, żeby walczyć o swoje. Wybranym, bardziej licznym i głośniejszym grupom, rząd ustawowo dał (dedykowane tylko im) pieniądze i tym samym rozbił resztki jedności w służbie zdrowia. Dziś trzeba pomóc tym, którzy mają najniższe wynagrodzenia. Skoro podnosi się płacę minimalną trzeba podnieść też płacę tym, którzy zarabiają kapkę więcej niż minimum bo dochodzimy do paradoksalnej sytuacji, gdzie osoby o konkretnych kompetencjach i umiejętnościach zarabiają tyle co minimum.
Nie obarczam winą Kotwicy ani Niebrzegowskiego. Dziś ten drugi jest starostą i to on, razem z dyrektorem szpitala, walczą wyżej o te pieniądze. Ja jestem radnym powiatowym do którego ludzie zwracają się z prośbami o interwencję. W mojej ocenie upublicznienie tych problemów i dyskusja o nich jest jedynym sposobem, żeby sprawy nie wyciszać do rangi rozmów gabinetowych z których nic nie wynika. Dlatego zdecydowałem się pomóc wysuwając pytania z interpelacji. Jeśli ktoś tego nie rozumie to po prostu ma jakieś swoje, ważniejsze w tym temacie interesy.

Do anonimowych hejterów: plujcie sobie dalej, przywykłem, nie rusza mnie to. Natomiast pilnujcie się w temacie oszczerstw, bo wasza anonimowość jest pozorna.
 
 
#5 Do autorów poprzednjch wpisówbob 2019-01-11 11:50
Proszę skupić się na treści artykułu, a nie na autorze interpelacji.
Nie pozdrawiam
 
 
#6 osjanek5005 2019-01-11 21:45
Ludzie nie strajkujcie .Oszczędzcie Starostę. Może pierdyknąć na zawał.Niech pocieszy się stanowiskiem, na które czekał 20 lat.A pensja 11000 zl.
 
 
#7 BezRadny Jakubowskijerry rembeka 2019-01-12 01:03
Panie BezRadny J. Jakubowski.

Bicie piany, autopromocja, lans... tylko to mi przychodzi na myśl. Wszystkie pytania są do Pańskiego kolegi M. Zawady.

A tu jego odpowiedź na teraz, resztę dostanie Pan na piśmie, hipokryto: (cytat za innym portalem)
"nterpelacji jeszcze nie widziałem, odczytano mi ją tylko, więc nie mogę od razu odnieść się do pytań, które wymagają szczegółowych danych. Oczywiście przygotuję w tej sprawie oficjalne pismo w przyszłym tygodniu. Nie ukrywam jednak, że dziwi mnie rozgłos, który nadano tej sprawie. Spór zbiorowy pracowników szpitala z dyrekcją jest faktem z bodajże sierpnia ubiegłego roku. Związki zawodowe, o czym też już od dawna wiadomo, zawiązały porozumienie, przedstawiły nam swoje żądania, odbyły się spotkania, na których ja z kolei przedstawiłem swoje propozycje. Nie zostały zaakceptowane i związki weszły w spór zbiorowy z dyrekcją. Odbywają się spotkania, ale ta sprawa dotyczy nie tylko tej jednej grupy zawodowej i nie jest rzeczą świeżą, tym bardziej dziwi mnie tryb tej interpelacji - mówi dyrektor SPZOZ. - Oczywiście, jak już powiedziałem, ustosunkuję się do niej w oficjalnym piśmie, które złożę na ręce pana starosty."

Co do ostrzeżeń dotyczących namierzania, śmieszne... bardzo...

Dla chętnych polecam zainstalowanie przeglądarki TOR BROWSER i powiedzenie Panu BezRadnemu jak głęboko mamy go w d...e.
 
 
#8 RE: Kolejny strajk w szpitalu? Interpelacja radnego do starosty radzyńskiego123123 2019-01-12 01:43
A to radny już nie zajmuje się planowaniem gdzie postawić pojemniki na psie odchody ?
 
 
#9 RE: Kolejny strajk w szpitalu? Interpelacja radnego do starosty radzyńskiegomalina1986 2019-01-13 19:55
Zapewniam Was, że Radzyń nie jest jedyny. Każde miasto, a nawet każda gmina w Polsce ma w organach samorządowych lub jednostkach podległych samorządowi jakiegoś "Jakubowskiego", który lubi brylować.
 
 
#10 do # 4zenek44 2019-01-14 14:53
BLe, ble ble - szpital ma leczyć ludzi, dobrze leczyć. Jakiś rozgrywki partyjne czy ideologiczne chorych nie interesują. Czym kończy się takie pogrywanie?, vide- atak na prezydenta Gdańska.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.